Author Topic: กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงา  (Read 348 times)

clclaw

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 83
    • View Profile
กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2563


*ไม่รับลงทะเบียนสอบทางไปรษณีย์ ทุกกรณี
* มาลงทะเบียนสอบด้วยตัวเอง
* ไม่สะดวกมาลงทะเบียนสอบด้วยตัวเอง ให้คนอื่นดำเนินการแทน โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ

สถานที่สมัคร
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
249 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/2020/2-14-1-2/