Author Topic: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบั  (Read 122 times)

clclaw

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 และผู้รักษาสถานภาพ

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Downloadhttps://www.lawyerscouncil.or.th/2019/wp-content/uploads/2019/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-51.pdfอ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/2019/1-285/