CLCLAW

ปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไปทนายความ => กฎหมายและพระราชบัญญัติออกใหม่และแก้ไ => Topic started by: clclaw on October 02, 2018, 10:56:53 AM

Title: ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้
Post by: clclaw on October 02, 2018, 10:56:53 AM
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

อ่านรายละเอียด ประกาศ : ดาวน์โหลด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/082/156.PDF (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/082/156.PDF)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/03/22/ratchakitcha-60/