CLCLAW

ปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไปทนายความ => กฎหมายและพระราชบัญญัติออกใหม่และแก้ไ => Topic started by: clclaw on October 02, 2018, 10:54:59 AM

Title: ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให&
Post by: clclaw on October 02, 2018, 10:54:59 AM
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียด ประกาศ : ดาวน์โหลด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/035/12.PDF (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/035/12.PDF)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/03/11/ratchakitcha-59/