CLCLAW

ปรึกษาคดีอาญาทนายความ => ถามตอบปรึกษาคดีความ => Topic started by: clclaw on September 18, 2018, 11:39:55 AM

Title: คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๖๑/๒๕๕๙
Post by: clclaw on September 18, 2018, 11:39:55 AM
คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๖๑/๒๕๕๙ ขณะที่จำเลยขว้างขวดบรรจุน้ำมันที่มีไฟติดอยู่ โต๊ะของผู้เสียหายที่ ๑ นั้น ผู้เสียหายที่๒ นั่งอยู่ใกล้กับผู้เสียหายที่ ๑ จำเลยที่ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า น้น้ำมันที่ติดไฟจะกระเด็นไปถูกผู้เสียหายที่ ๒ ซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับผู้เสียหายที่ ๑ ได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นกำรกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง หาใช่เป็นกำรกระทำโดย พลาดตามมาตรา ๖๐ ไม่
            จำเลยมีเจตนาทำร้ายผู้เสียหายที่๑โดยตรง แต่สำหรับจำเลยที่ ๒ จำเลยเล็งเห็นได้ว่าไฟ อาจลุกไหม้ผู้เสียหำยที่ ๒ ได้แต่ก็มิได้ใส่ใจ จึงเป็นเจตนาทำร้ายโดยเล็งเห็นผลตำมมาตรา ๕๙ วรรคสอง มิใช่กำรกระทำโดยพลาดตามมาตรา ๖๐ จำเลยมีความผิดตามมาตรา ๒๑๗, ๒๙๕ และมำตรำ ๒๙๗ (๘)
อ้างอิง : https://www.facebook.com/pages/category/Lawyer---Law-Firm/คำพิพากษาศาลฎีกาใหม่และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ-585211908247914/