CLCLAW

เตรียมสอบ เอกสารประกอบ => อัยการ ผู้พิพากษา => Topic started by: clclaw on August 27, 2018, 12:53:52 PM

Title: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิท
Post by: clclaw on August 27, 2018, 12:53:52 PM
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ (สนามเล็ก)
http://www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1534928831.pdf (http://www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1534928831.pdf)