CLCLAW

ปรึกษาการสอบใบอนุญาตทนายความ => สอบประเภทรุ่น => Topic started by: clclaw on June 06, 2018, 01:04:03 PM

Title: กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ
Post by: clclaw on June 06, 2018, 01:04:03 PM
กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

(http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/01/1-3.jpg)
กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download  กดลิงค์นี้ http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/01/ใบสมัครกำหนดการรับ-รุ่น-50.pdf

แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download กดลิงค์นี้ http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/02/แบยฟอร์มการโอนเงิน-ธ-กรุงเทพ-ชีท.pdf

(http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/01/29543142_1795404930516782_2512767738501221065_n-e1524198128968.jpg)
(http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/01/2-2-e1517373566123.jpg)
(http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/01/3-2-e1517373588934.jpg)
(http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/01/4-2-e1517373612906.jpg)
อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/01/31/3-57/