หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 372 ครั้ง

หนังสือมอบอำนาจ

(ทั่วไป)

 

ทำที่………………..………………….

วันที่……….เดือน……………………….…………

 

                โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………….ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร…………………………เลขที่………………………ออกให้ ณ …. ………………..เมื่อวันที่……………………...อยู่บ้านเลขที่……..…..ตรอก/ซอย………….…….ถนน……………..……...แขวง/ตำบล …………………. เขต/อำเภอ …………….…จังหวัด……………………………

 

                ขอมอบอำนาจให้………………………………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร………………………………..

เลขที่ ………….. ออกให้ ณ ………………………. เมื่อวันที่ …………………… อยู่บ้านเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตำบล………………….เขต/อำเภอ………………….จังหวัด…………………………….

 

                เป็นผู้มีอำนาจ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

 

                ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

 

                เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

 

                                                                                                ลงชื่อ…………………………………..ผู้มอบอำนาจ

                                                                                                        (………………………………….)

                                                                                                ลงชื่อ………………………….…….ผู้รับมอบอำนาจ

                                                                                                        (………………………………….)

 

ต่อหน้า2

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ  และผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า

                                                                                                ลงชื่อ……………………………………..พยาน

                                                                                                         (…………………………………….)

                                                                                                ลงชื่อ……………………………………….พยาน

                                                                                                          (……………………………………..)

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:01)