สัญญาอื่น ๆ

7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 633 ครั้ง

หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

 

 

ทำที่.....................................................

วันที่.............เดือน................................. ...............

 

                ข้าพเจ้า..............................................………............อายุ..............ปี    อยู่บ้านเลขที่.......…...........  ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง.........................…........  อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................ยินยอมให้....................................................……………………………....  ซึ่งเป็นสามี/ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า  ทำนิติกรรมและหรือกิจการดังต่อไปนี้ได้  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของข้าพเจ้าอีก

 

๑. .....................................................................................................................

๒. .....................................................................................................................

๓. .....................................................................................................................

 

การใดที่.....................................................................สามี/ภรรยาของข้าพเจ้าได้กระทำไปในขอบอำนาจของหนังสือยินยอมนี้  ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกระทำด้วย

 

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

 

 

                                                                                ลงชื่อ............................................ผู้ให้ความยินยอม

                                                                                        (.............................…...........)

                                                                                ลงชื่อ............................................พยาน

                                                                                        (............................................)

                                                                                ลงชื่อ.............................................พยาน

                                                                                        (............................................)

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (14:04)

สัญญาอื่น ๆ

 • 7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

  7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
  ผู้ชม 634 ครั้ง

 • 6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

  6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
  ผู้ชม 528 ครั้ง

 • 5.หนังสือรับสภาพหนี้

  5.หนังสือรับสภาพหนี้
  ผู้ชม 846 ครั้ง

 • 4.หนังสือบอกเลิกสัญญา

  4.หนังสือบอกเลิกสัญญา
  ผู้ชม 639 ครั้ง

MORE ALL