สัญญาอื่น ๆ

6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 527 ครั้ง

หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

 

 

ทำที่....................................................

วันที่ ............ เดือน............................. ...............

 

                ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ.................ปี อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย …...................…..............ถนน................…........................ตำบล/แขวง.............….….............  อำเภอ/เขต................................ จังหวัด......................................... ซึ่งเป็นสามี/ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ..............................................……......... ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้...............................................................…….สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า เป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรม/สัญญา.................................................................................................................

 

                การใดที่...................................................................สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า  ได้กระทำไปในขอบอำนาจของหนังสือยินยอมนี้  ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกระทำด้วย

 

                เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

                                                                                ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม                       

                                                                                        (.........................................................)

                                                                                ลงชื่อ...........................................................พยาน

                                                                                        (..........................................................)

                                                                                ลงชื่อ...........................................................พยาน

                                                                                        (..........................................................)

 

                ข้าพเจ้าคู่สัญญาขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมเป็นลายมือชื่อจริงและผู้ให้ความยินยอม ยินยอมให้ทำนิติกรรม/สัญญา …............…............................ ........…………………………….......ได้  หากเกิดความเสียหายอย่างใดๆ ขึ้น  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบและใช้ข้อความนี้ยันข้าพเจ้าได้ทั้งในคดีแพ่งและในคดีอาญา

 

                                                                                ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง

                                                                                         (..........................................................)

                                                                                                 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (14:03)

สัญญาอื่น ๆ

 • 7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

  7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
  ผู้ชม 633 ครั้ง

 • 6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

  6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
  ผู้ชม 528 ครั้ง

 • 5.หนังสือรับสภาพหนี้

  5.หนังสือรับสภาพหนี้
  ผู้ชม 846 ครั้ง

 • 4.หนังสือบอกเลิกสัญญา

  4.หนังสือบอกเลิกสัญญา
  ผู้ชม 639 ครั้ง

MORE ALL