สัญญาอื่น ๆ

4.หนังสือบอกเลิกสัญญา

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 636 ครั้ง

        วันที่.......................................

 

เรื่อง       บอกเลิกสัญญา

 เรียน       นาย/นาง/นางสาว ................................................

                ที่อยู่.....................................................................

 

                                ตามที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................................................

/ห้างหุ้นส่วนจำกัด............................................./บริษัท...............................................จำกัด ได้ขาย/จ้าง (แรงงาน) /รับจ้าง/ให้เช่า...................................................................กับท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน รายละเอียดปรากฏตามสัญญา...............................เลขที่.................... ฉบับลงวันที่.................. เดือน.........................................พ.ศ. .................. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า สัญญา นั้น เนื่องจากท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญา โดย...............................................................................ซึ่งข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทได้บอกกล่าวให้ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านแก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาของท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านในเวลาอันเหมาะสมแล้ว แต่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน ยังคงเพิกเฉย      ทำให้ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทได้รับความเสียหาย

 

                โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทขอบอกเลิกสัญญากับท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ และให้ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน.........................บาท (......................................)พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ............ต่อปีนับแต่วันที่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านได้รับหนังสือนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น   รวมทั้งส่งมอบทรัพย์สินของข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทที่ท่านครอบครองคืนให้แก่ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดในสภาพเรียบร้อย  ภายในวันที่.........เดือน............................... พ.ศ. ...........

 

                                อนึ่ง ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายที่ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท    ตรวจพบจากการกระทำของท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านในอนาคตอีกโสดหนึ่งด้วย

 

                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                

                                                         (                                           )       

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:57)

สัญญาอื่น ๆ

 • 7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

  7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
  ผู้ชม 632 ครั้ง

 • 6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

  6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
  ผู้ชม 525 ครั้ง

 • 5.หนังสือรับสภาพหนี้

  5.หนังสือรับสภาพหนี้
  ผู้ชม 842 ครั้ง

 • 4.หนังสือบอกเลิกสัญญา

  4.หนังสือบอกเลิกสัญญา
  ผู้ชม 637 ครั้ง

MORE ALL