สัญญาอื่น ๆ

3. สัญญาโอนหุ้น

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 614 ครั้ง

                                                                    สัญญาโอนหุ้น 

                                                        บริษัท………………………………………..จำกัด

               สัญญานี้ทำขึ้น ณ …………………………………………………………………………

 เมื่อวันที่…………..เดือน…………….………..……………….. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการโอนหุ้นของบริษัท…………………………………………..จำกัด ดังมีข้อความต่อไปนี้

              ข้อ 1. ผู้โอนชื่อ……………………………………………………………………………

              ข้อ 2. ผู้รับโอนชื่อ…………………………………..สัญชาติ……………อายุ…………..ปี

              ข้อ 3. โอนหุ้นจำนวน………….หุ้น หมายเลขหุ้นตั้งแต่เลขที่…………..ถึงเลขที่…………

              ข้อ 4. ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้นดังกล่าวข้างบนนี้ โดยการ…………

  ……………………………..แก่กัน ตั้งแต่วันที่………….เดือน………………….……………

  เป็นราคาทั้งสิ้น………………….บาท (……………………………………) ผู้โอนยอมขาดจาก    การเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับโอนยอมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้ตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป

              ข้อ 5. ผู้โอนได้รับเงินค่าโอนไปถูกต้องด้วยแล้วในวันทำสัญญานี้

              ข้อ 6. ผู้โอนตกลงโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหลายที่ผู้โอนพึงมีพึงได้รับจากบริษัททั้งก่อนในขณะและภายหลังวันโอนนี้ให้แก่ผู้รับโอนด้วย โดยให้ถือว่าผู้โอนได้รับค่าตอบแทนสิทธิและ ประโยชน์ที่โอนให้แก่ผู้รับโอนดังกล่าวรวมอยู่ในเงินค่าโอนตามสัญญานี้ด้วยแล้ว

 

 

                                        ลงชื่อ……………………………….ผู้โอน                 ลงชื่อ……………………………….ผู้รับโอน

                                             (………………………………….)                             (………………………………….)            

 

                                        ลงชื่อ……………………………….พยาน                 ลงชื่อ……………………………….พยาน

                                               (………………………………….)                             (………………………………….)

                                        อนุมัติให้โอนได้

                                        ลงชื่อ……………………………….กรรมการ           ลงชื่อ……………………………….กรรมการ

                                               (………………………………….)                             (………………………………….)

 

 

 

 

                

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:56)

สัญญาอื่น ๆ

 • 7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

  7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
  ผู้ชม 632 ครั้ง

 • 6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

  6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
  ผู้ชม 525 ครั้ง

 • 5.หนังสือรับสภาพหนี้

  5.หนังสือรับสภาพหนี้
  ผู้ชม 842 ครั้ง

 • 4.หนังสือบอกเลิกสัญญา

  4.หนังสือบอกเลิกสัญญา
  ผู้ชม 636 ครั้ง

MORE ALL