สัญญาอื่น ๆ

2.สัญญาประนีประนอมยอมความ

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 524 ครั้ง

สัญญาประนีประนอมยอมความ

 

                                สัญญานี้ทำที่............................................................................................................. เมื่อวันที่………เดือน……………………….. .……… ระหว่าง

 

                                . นาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ...........ปี/ห้างหุ้นส่วนจำกัด......................................... โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา/บริษัท.......................................................... จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่...................หมู่ที่.............                    ตรอก/ซอย..........................................ถนน...............................................แขวง/ตำบล........................................                         เขต/อำเภอ......................................จังหวัด....................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.................................................ออกให้โดย................................................. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า เจ้าหนี้ฝ่ายหนึ่ง กับ

 

                                ข. นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่……….ถนน………………………แขวง/ตำบล................................เขต/อำเภอ…………………………จังหวัด……..……………………........บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.................................................ออกให้โดย.................................................. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ลูกหนี้  อีกฝ่ายหนึ่ง 

                               

                                ตามที่ทั้งลูกหนี้มีหนี้สินค้างชำระต่อเจ้าหนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น.….……………..บาท (…………………………………….….) เนื่องจากทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาประนีประนอมยอมความกันได้ โดยต่างยอมผ่อนผันให้กัน ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

 

                                ข้อ 1.      ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้สินค้างชำระ และเจ้าหนี้ตกลงรับชำระหนี้สินค้างชำระ  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น………………………….บาท  (………………………..…………..)  จากยอดหนี้ทั้งหมดจำนวน…………………………บาท (……………………………………..) โดยลูกหนี้ตกลงแบ่งชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ….…ต่อปี  โดยแบ่งชำระเป็นงวด รวม……งวด ดังนี้

 

                                         1.1       ในวันที่...........เดือน.......………………............. ............... เป็นเงินจำนวน………………..บาท (………………………………………………) เป็นเงินสด/เช็คธนาคาร........................ จำกัด (มหาชน)  สาขา....................... เช็คเลขที่............................. ลงวันที่........... เดือน................... ..........

                                         1.2       ในวันที่...........เดือน.......………………............. ............... เป็นเงินจำนวน………………..บาท (………………………………………………) เป็นเงินสด/เช็คธนาคาร........................ จำกัด (มหาชน)  สาขา....................... เช็คเลขที่............................. ลงวันที่........... เดือน................... ..........

                                         1.3       ในวันที่...........เดือน.......………………............. ............... เป็นเงินจำนวน………………..บาท (………………………………………………) เป็นเงินสด/เช็คธนาคาร........................ จำกัด (มหาชน)  สาขา....................... เช็คเลขที่............................. ลงวันที่........... เดือน................... ..........

                                         1.4 ในวันที่...........เดือน.......………………............. ............... เป็นเงินจำนวน………………..บาท (………………………………………………) เป็นเงินสด/เช็คธนาคาร........................ จำกัด (มหาชน)  สาขา....................... เช็คเลขที่............................. ลงวันที่........... เดือน................... ..........

                                         1.5 ในวันที่...........เดือน.......………………............. ............... เป็นเงินจำนวน………………..บาท (………………………………………………) เป็นเงินสด/เช็คธนาคาร........................ จำกัด (มหาชน)  สาขา....................... เช็คเลขที่............................. ลงวันที่........... เดือน................... ..........

 

                         ข้อ 2.     ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า เมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้ตามข้อ 1. ให้แก่เจ้าหนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าหนี้ใด ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันเป็นอันระงับสิ้นไป และแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน หรือค่าเสียหายใด ๆ ต่อกันอีกอย่างเด็ดขาด

 

                         ข้อ 3.     การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าส่งโดยชอบและคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ทราบแล้วในวันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นพึงไปถึงตามปกติ

 

                         สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและ     เข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสัญญาต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายฉบับ

 

                                                                                  ลงชื่อ………...............................................เจ้าหนี้                                                                                                                                         (                                                    )

 

                                                                                  ลงชื่อ ...........................................…………ลูกหนี้

                                                                                              (                                                    )

 

                                                                                   ลงชื่อ.................................………...........…พยาน

                                                                                              (                                                    )

 

                                                                                  ลงชื่อ .........................………..................….พยาน

                                                                                              (                                                    )

 

 

 

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:54)

สัญญาอื่น ๆ

 • 7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

  7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
  ผู้ชม 632 ครั้ง

 • 6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

  6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
  ผู้ชม 525 ครั้ง

 • 5.หนังสือรับสภาพหนี้

  5.หนังสือรับสภาพหนี้
  ผู้ชม 842 ครั้ง

 • 4.หนังสือบอกเลิกสัญญา

  4.หนังสือบอกเลิกสัญญา
  ผู้ชม 636 ครั้ง

MORE ALL