สัญญาอื่น ๆ

1.หนังสือให้ชำระหนี้

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 538 ครั้ง

 

หัวกระดาษจดหมายบริษัท

 

 

                                                                                                           วันที่ .........เดือน.............พ.ศ. .............

 

เรื่อง       ให้ชำระหนี้

 

เรียน      .......................

        (ที่อยู่)...................................................................................................

 

อ้างถึง    1.สัญญา................................................................................................

             2. ใบแจ้งหนี้ เลขที่ .............. ลงวันที่ ...................................................

             

              ตามที่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน ได้ตกลงซื้อ/ว่าจ้าง/เช่า ................ จากนาย/นาง/นางสาว...................................../ห้างหุ้นส่วนจำกัด.............................................../บริษัท..................................... จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสัญญาที่อ้างถึง 1.นั้น ปรากฏว่า เมื่อข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท ได้ทวงถามให้ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่าน ชำระหนี้ตามสัญญาเป็นเงินจำนวน.............................................บาท (..........................................) รายละเอียดปรากฏตามใบแจ้งหนี้ที่อ้างถึง 2.  แต่ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านเพิกเฉย การกระทำของท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านเป็นการผิดนัดผิดสัญญาและทำให้ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท ได้รับความเสียหาย

                        

                         โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท บริษัทจึงให้ท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ………………… บาท (..................................) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ......  ต่อปี นับแต่วันผิดนัด โดยชำระแก่ข้าพเจ้า/ห้าง/บริษัท ให้เสร็จสิ้นภายใน …..วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่าน/ห้างท่าน/บริษัทยังคงเพิกเฉย ข้าพเจ้า/ห้าง/ บริษัท มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับท่าน/ห้างท่าน/บริษัทท่านต่อไป

 

                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ

               

 

                                                                                                (..........................................)

                                                                                                                              

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:53)

สัญญาอื่น ๆ

 • 7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)

  7.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
  ผู้ชม 633 ครั้ง

 • 6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)

  6.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
  ผู้ชม 527 ครั้ง

 • 5.หนังสือรับสภาพหนี้

  5.หนังสือรับสภาพหนี้
  ผู้ชม 845 ครั้ง

 • 4.หนังสือบอกเลิกสัญญา

  4.หนังสือบอกเลิกสัญญา
  ผู้ชม 639 ครั้ง

MORE ALL