สัญญาจ้างทำของ

10.สัญญาจ้าง(แบบที่3)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 821 ครั้ง

สัญญาจ้าง

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น       ….…………………………………………………………….………

เมื่อวันที่………..เดือน …………………….... ………….ระหว่าง….………………………………..

อยู่บ้านเลขที่……………………….ถนน ………………………ตำบล/แขวง……………………………

อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………...ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ

เรียกว่าผู้ว่าจ้าง   ฝ่ายหนึ่งกับ ….………………………….…………………………………………..

อยู่บ้านเลขที่……………………….ถนน ………………………ตำบล/แขวง……………………………

อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………………...ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ

เรียกว่าผู้รับจ้าง   อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ  1.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ทำการ……………………………………………………….

ที่ตำบล/แขวง………………………..อำเภอ/เขต………………………..จังหวัด………………………..

ให้ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญาทุกประการเป็นราคารวมทั้งสิ้น……………..

………………..บาท (…………………………………บาทถ้วน)

                ข้อ  2.  ผู้รับจ้างตกลงรับทำการตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 1.  โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของชนิดที่ดี   ใช้เครื่องมือดี  และช่างฝีมือดี  เพื่อประกอบการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

                ข้อ  3.  ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ………………..

……………………….เป็นจำนวนร้อยละ…………………………….ของราคา…………………………

(………………………………บาท)   มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาหลักประกันดังกล่าวมีอายุประกันหลังจากวันกิจการแล้วเสร็จภายในกำหนดความรับผิดชอบตามสัญญาถ้าวันแล้วเสร็จตามสัญญาต้องยึดออกไปด้วยเหตุใด ๆ   ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างให้มีอายุการประกันให้ครบความรับผิดชอบตามสัญญาเสมอไป

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ข้างต้น   ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

                ข้อ  4.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นงวด ๆ   ดังนี้

งวดที่  1.   เป็นเงิน……………………………………………………………………………บาท

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้………………………………………………………………………………………

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่………….เดือน………………………………………….... ………………

งวดที่  2.   เป็นเงิน……………………………………………………………………………บาท

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้………………………………………………………………………………………

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่………….เดือน………………………………………….... ………………

งวดที่  3.   เป็นเงิน……………………………………………………………………………บาท

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้………………………………………………………………………………………

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่………….เดือน………………………………………….... ………………

                ข้อ  5.  ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะเริ่มลงมือทำงานจ้าง   ณ สถานที่ที่กำหนด

ภายในวันที่………………………….เดือน……………... ………………และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

ภายในวันที่………………………….เดือน…………….... ……………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาก็ดี   ล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็คือหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญา   และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่ง   ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

ข้อ  6.  เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างคนใหม่ในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้รับจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อ 5.  ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างนี้ภายในกำหนด……………ปี…………..เดือน  นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้นับวันที่ได้เริ่มมอบงานเป็นวันเริ่มต้น  ซึ่งเหตุเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง  จะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สิ่งของที่ไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม   ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด   โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก  ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำหนด………วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างโดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้นหรือแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยน้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำงานจ้างนั้นแทนผู้รับจ้างได้

ถ้างานที่จ้างเกิดชำรุดบกพร่องเสียภายขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น  ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดตามบัญญัติไว้ในประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิจ้างผู้อื่นทำงานจ้างแทนผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ  5.  และข้อ 6.  วรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง   ค่าสิ่งของ  ค่าคุมงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)    ตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง   และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาข้อ 13.  เสมือนหนึ่งงานที่ทำนั้นเป็นงานจ้างของตน

            ข้อ  7.  เนื่องจากพันธะซึ่งจะมีต่อกันตามสัญญานี้   ผู้รับจ้างยินยอมให้บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นรวมทั้งโรงงาน  สิ่งปลูกสร้างและสิ่งของต่าง     ที่ได้นำมาไว้    สถานที่ทำงานจ้าง  โดยเฉพาะเพื่องานดังกล่าวในสัญญาข้อ  …………………ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้นแต่ถ้ามีอันตรายหรือความเสียหายอย่างใด ๆ   เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้น  แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยประการใดก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดในความเสียหายเหล่านั้น   และจัดหามาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดี    ทั้งนี้ภายในพันธะที่มีอยู่ในสัญญาอันยังไม่ถึงที่สุด   เว้แต่ภายหลังเวลาส่งมอบ   ซึ่งผู้รับจ้างจำต้องรับผิดชอบเพียงความบกพร่องและเพียงในความเสียหายที่มีขึ้นภายในระยะเวลาที่กล่าวในสัญญาข้อ  6.

ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา   ถ้ามีสิ่งของเหลืออยู่เท่าใดผู้ว่าจ้างยอมให้ผู้รับจ้างนำเอากลับคืนไป

            ข้อ  8.  สัญญานี้มีรูปแบบและรายละเอียดดังนี้

1.             …………………………………………………………………………………

2.             …………………………………………………………………………………

3.             …………………………………………………………………………………

และให้ถือว่ารูปแบบรายการต่าง ๆ   ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

            ข้อ  9.  ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มี แบบ รูป และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด   ทั้งจะรักษาแบบ รูป และรายละเอียดนี้ไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างให้เรียบร้อยและโดยเปิดเผยเพื่อให้ผู้ว่าจ้าง หรือกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานตรวจได้ทุกเวลา

            ข้อ  10.  ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง   แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

            ข้อ 11.  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างนี้อยู่ตลอดเวลาที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ควบคุมงานแทนตนก็ได้   ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ และผู้ควบคุมงานแทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้าง คำสั่ง     ต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งแก่ผู้แทนของผู้รับจ้างถือได้ว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้ว

            ข้อ  12.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างตั้งตัวแทนไปควบคุมงานตามข้อ 11.   ถ้าผู้ว่าจ้างขอให้เปลี่ยนตัวแทนใหม่  ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวได้ทันที   โดยจะไม่เรียกค่าเสียหาย   หรือถือเป็นเหตุยึดวันทำการออกไป   ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  ต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

            ข้อ  13.  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ   หรือภยันตราย   ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน ช่าง หรือบริวารของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ  14.   ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับ

จ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง   ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง  จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้  และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสอง   นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว  ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย  และผู้ว่าจ้างจะยกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

            ข้อ 15.   ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างหรือควบคุมงานไว้ประจำ ณ   ที่ทำการจ้างหนี้ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี   กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะเข้าไปตรวจการงานทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรมการตรวจการจ้างหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

            ข้อ  16.  ก่อนหรือระหว่างทำงานจ้างอยู่   ถ้าปรากฏว่าแบบรูปหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้คลาดเคลื่อนผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด  ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายงานอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏในแบบรูปแล้ว    ผู้รับจ้างต้องถือว่าเป็นอันเด็ดขาด   ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายการละเอียด  แต่เป็นการจำเป็นจะต้องทำงานเพื่อให้เสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูป   ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการ ๆ   ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่มเติม   ทั้งนี้   รายการที่คลาดเลื่อนหรือมิได้ระบุไว้ดังกล่าวจะต้องมิใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

            ข้อ  17.   กรณีที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้รับจ้างยอมให้กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมมีอำนาจตรวจและควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแบบรูปและรายการละเอียด   โดยให้อำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง   แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนกิจการจ้างนี้ได้   เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  แบบรูปแบบและรายการละเอียดเติม   หรือตัดทอนกิจการจ้างนี้ได้   เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  แบบรูปแบบและรายการละเอียดและถ้าผู้รับจ้างขัดขืนก็ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดกิจการนั้นไว้ชั่วคราวได้   และความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปมิได้

            ข้อ  18.  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้   การเพิ่มเติมหรือลดงานจะต้องคิดและตกลงราคากันใหม่ และถ้าต้องการเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีกก็จะได้ตกลง   ณ บัดนั้น

            ข้อ  19.  ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา    แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

1.             ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน วันละ ……………บาท (……………………………….)

นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์

2.             เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)

3.             เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน  ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานั้นอีกต่อหนึ่ง

นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา    จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมองานโดยคิดเป็นรายวัน วันละ …………………….บาท (……………………………….)

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น   ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ  20 นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

ข้อ  20.  ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว   ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

1.             ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวในสัญญาข้อ  3

2.             ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

3.             เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน  ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่งจนแล้วเสร็จบริบูรณ์

4.             เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

             ข้อ  21.  เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ   ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าวผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง    โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้เลยและผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อเป็นการชำระหนี้

ในกรณีที่ต้องจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์   หากปรากฏว่าเงินค่างานที่เหลือจ่ายไม่พอสำหรับการทำงานรายนี้เป็นจำนวนเท่าใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนนั้นจากค่าจ้างที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่งและยอมรับผิดชดใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหนืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนเงินให้แก่ผู้รับจ้างหมด

             ข้อ  22.   ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ลงในบริเวณที่รับจ้างก็ดี หรือทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อก็ดี   ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ทำงานจ้าง และเมื่องานจ้างแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและกลบเกลื่อนพื้นดินให้เรียบร้อย และขนเศษอิฐ เศษไม้ และสิ่งที่รกรุงรังออกไปให้พ้นบริเวณที่รับจ้างพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่รับจ้างและสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่ผู้ว่าจ้างใช้การได้ทันที

 สัญญานี้ได้ทำขึ้นสองฉบับ   มีข้อความเป็นอย่างเดียว   คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา   (ถ้ามี)   ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง   

        (………………………………….)                              

 

ลงชื่อ………………………………….สถาปนิก  

        (………………………………….)                              

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน     

        (………………………………….)                          

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน     

        (………………………………….)                           

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (13:55)