สัญญาจ้างทำของ

5.สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 1,270 ครั้ง

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร

                                                                                             เขียนที่……………………………………..…………

                                                                                                      ........................................................

                                                                         เมื่อวันที่…………..เดือน………………………….. .. ………….

 

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…..……………………………………..………อายุ…………….ปี

อยู่บ้านเลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน………………………………...

ตำบล/แขวง……………………………..….อำเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………….………

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง 

กับ………………………………………..…………………………..อยู่บ้านเลขที่……….……ตรอก/ซอย…………………………………………..ถนน………………………………………………

แขวง/ตำบล……………………………..……………เขต/อำเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………..…..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปลูกสร้างอาคาร…………………….…ชั้น   ลงในที่ดินที่ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โฉนดหมายเลขที่ ………..เลขที่ดิน………..……หน้าสำรวจ

……………..ตำบล……………………….อำเภอ………………………....จังหวัด………………………ตามแบบแปลนและรายละเอียดของงานที่แนบทายมาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

                ข้อ 2.  ผู้รับจ้างตกลงจะทำการก่อสร้างตามสัญญาข้อ 1.  ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด………..วัน

นับแต่วันทำสัญญานี้ซึ่งตรงกับ  วันที่………….เดือน…………………………….. ……………….

                ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ   ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นเหตุให้การก่อสร้างดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของฝ่ายผู้รับจ้าง  ก็ให้กำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อนออกไปเท่าที่สูญเสียไปเพราะเหตุดังกล่าว

                ข้อ 3.  ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………...บาท

(……………………………………………) โดยชำระค่าจ้างให้เป็นงวด ๆ รวม ………….งวด โดย

จ่ายตามผลสำเร็จของงาน  ซึ่งมีรายละเอียดการชำระค่าจ้างดังนี้

                งวดที่   1 ชำระเงินค่าจ้าง จำนวน ………………บาท (………………………………………)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง …………………………………………………………………แล้วเสร็จ

                งวดที่   2 ชำระเงินค่าจ้าง จำนวน ………………บาท (………………………………………)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง …………………………………………………………………แล้วเสร็จ

              งวดที่   3 ชำระเงินค่าจ้าง จำนวน ………………บาท (………………………………………)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง …………………………………………………………………แล้วเสร็จ

                งวดที่   4 ชำระเงินค่าจ้าง จำนวน ………………บาท (………………………………………)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง …………………………………………………………………แล้วเสร็จ

                หากผู้ว่าจ้างผิดสัญญาไม่ชำระเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามสัญญาข้อนี้  ไม่ว่างวดใดก็ตามผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที  และให้ถือว่ากรรมสิทธิ์ของอาคารเป็นของผู้รับจ้างโดยไม่จำต้องคืนเงิน  ค่าจ้างที่ได้รับไว้แล้ว  หากเกิดความเสียหายใด ๆ  เนื่องจากการไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญาข้อนี้  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นแก่ผู้รับจ้างด้วย

                ข้อ 4.  วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งสัมภาระต่าง ๆ   ที่จำเป็นให้…………..

…………เป็นผู้จัดหา   ซึ่งจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามขนาด และคุณภาพดังที่แจ้งไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้

                ข้อ 5.  หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

                ข้อ 6.  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนเข้าตรวจตราอาคารที่ก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามโอกาสที่สมควรแต่ผู้ว่าจ้างต้องไม่ขัดขวางหรือรบกวนการก่อสร้าง

                ข้อ 7.  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า งานที่ทำไม่อาจเสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาข้อ 2.  ผู้รับจ้างจะเอางานส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งได้  ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

                ข้อ 8.  ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจรับมอบงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งไปหากผู้ว่าจ้างไม่อาจตรวจสอบมอบงานภายในกำหนดให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานแล้วโดยปริยาย

                ข้อ 9.  ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความบกพร่องในการก่อสร้างของฝ่ายผู้รับจ้างภายใน……………..วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานหรือถือว่ารับมอบงาน

                ข้อ 10.  หากผู้รับจ้างไม่ทำการส่งมอบงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมด โดยมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้างภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกร้องให้ชำระปรับวันละ ………….บาท

(……………………………………………) จนกว่าจะส่งมอบงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมด

               


                สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  โดยคู่สัญญายึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ     คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นพยานหลักฐาน

 

ลงชื่อ……………………………………….ผู้ว่าจ้าง  

        (………………………………..…….)                     

 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้เช่า

     (………………………………………..)

 

ลงชื่อ…………………………………….….พยาน     

        (………………………………………)                     

 

ลงชื่อ…………………………………….….พยาน     

        (………………………………………)                     

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:48)