สัญญาจ้างทำของ

3.สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง (แบบที่2)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 536 ครั้ง

หนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง

(บ้านเรือน, ตึก, ห้องแถว, ตึกแถว, โรงงาน, โรงเรียน, โรงแรม, อาคารสำนักงาน ฯลฯ)

 

สัญญาเลขที่…………….                                 ทำสัญญากัน ณ ………………………………………….

สถาปนิกผู้ออกแบบที่…………………ชื่อ   วันที่…….เดือน……….. 25…. เวลา………………….

ตามใบอนุญาตเลขที่………./………             วิศวกรผู้ควบคุมงานชื่อ……………………………………

                                                                                ตามใบอนุญาตเลขที่…………………/…………………..

 

สัญญานี้ทำขึ้นโดยมีคู่ฉบับจำนวน………….ฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งหมด สำหรับให้คู่สัญญาต่างยึดถือกันไว้คนละฉบับ   เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญระหว่าง……………………………….

อายุ………ปี ถือบัตรประจำตัว………………………..เลขที่…………………ออกบัตรที่……………

เมื่อวันที่………../……./…….. วันหมดอายุบัตร……/………/…………..ภูมิลำเนาอยู่ที่……………….

หมู่ที่………………ถนน……………………..ตำบล…………………..เขต/อำเภอ…………………….

จังหวัด………………………….เขตไปรษณีย์ที่………….โทรศัพท์………………อาชีพ……………..

ตำแหน่ง……………………….ที่ทำงานอยู่ที่……………………….โทร……………………….ซึ่งใน

สัญญานี้เรียกว่า  "ผู้ว่าจ้าง"   ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………………….………………อายุ.………ปี

ถือบัตรประจำตัว……………….…………………เลขที่……………………….ออกบัตรที่……..…….

เมื่อวันที่………../……./…….. วันหมดอายุบัตร……/………/…………..ภูมิลำเนาอยู่ที่……………….

หมู่ที่………………ถนน……………………..ตำบล…………………..เขต/อำเภอ…………………….

จังหวัด………………………….เขตไปรษณีย์ที่………….โทรศัพท์………………อาชีพ……………..

ตำแหน่ง……………………….ที่ทำงานอยู่ที่……………………….โทร……………………….ซึ่งใน

สัญญานี้เรียกว่า  "ผู้รับจ้าง"   ฝ่ายหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาต่อกันดังใจความต่อไปนี้:-

                ข้อ  1.   ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสร้าง. ……………………ตามแบบแปลนซึ่งแนบหลังสัญญานี้

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด………วัน นับจากวันทำสัญญานี้ ในราคาค่าจ้างทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน

…………………บาท (……………………………………………) โดยขอเบิกค่าจ้างเป็นงวด ๆ   รวม

…………………งวด   คือจ่ายกันตามผลงาน ถ้างานงวดใดยังไม่เสร็จจะไม่ขอเบิกล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดที่ระบุไว้ หรือถ้าหากจะมีการอนุญาตให้เบิกเงินล่วงหน้าไปได้เมื่อใดจำนวนเท่าใด   ทั้งสองฝ่ายจะบันทึกด้านหลังของสัญญานี้ในทุกฉบับพร้อมทั้งลงชื่อรับรองแทนทุกครั้งที่ได้รับเงินไปด้วย    รายละเอียดการจ่ายเงินค่าว่าจ้างแต่ละงวดเป็นดังนี้.-

งวดแรก  จ่ายเมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ  ……….% คือได้ทำการ…………………………………………

 แล้วเสร็จภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน………………บาท (…..  ………………)

งวดสอง จ่ายเมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ  ……….% คือได้ทำการ…………………………………………

 แล้วเสร็จภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน………………บาท (…..  ………………)

งวดสาม  เมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ  ……….% คือได้ทำการ…………………………………………

 แล้วเสร็จภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน………………บาท (…..  ………………)

งวดสุดท้าย เมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จ  100 % คือเมื่อได้ส่งมอบงานที่ว่าจ้างนี้แก่ผู้ว่าจ้างให้ตรวจรับเป็น

     ที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วภายในวันที่ ………../……เป็นจำนวนเงิน…………….……………

     /……………../……………เป็นจำนวนเงิน…………………….บาท (…..  ………………)

ข้อ  2.  เครื่องมือและอุปกรณ์……………………เป็นผู้จัดหามา โดยวัสดุที่ใช้ทำการก่อสร้างรวมทั้งสัมภาระอันจำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง …………………………เป็นผู้จัดหาเองทั้งสิ้น ซึ่งจะ

ต้องใช้วัสดุและเครื่องมือทุกชนิดตามรายละเอียดของชนิดยี่ห้อรูปสีและลักษณะขนาดปริมาณทั้งคุณภาพและรุ่นปีของสิ่งเหล่านั้นดังนี้คือต้องใช้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                ข้อ  3.  ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานที่ว่าจ้างนี้ให้แล้วเสร็จตามข้อ 1.  คือไม่สามารถส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดได้ภายในวันที่……………………เดือน…………………….. 25…….

เวลา…………โดยมิใช่ความผิดหรือความล่าช้าในการจัดหาสิ่งที่ต้องจัดหาให้ตามข้อ  1.  และหรือข้อ 2.  ของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ๆ  ละ…………….….บาท จนกว่าจะแล้วเสร็จ

                ข้อ  4.  หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระเงินค่าจ้างให้ตรงตามเวลาที่ระบุไว้ในงวดใดได้ก็ตาม ผู้ว่าจ้างนอกจากจะปรับผู้รับจ้างตามข้อ 3ไม่ได้แล้ว  ผู้ว่าจ้างยังต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าปรับให้ผู้รับจ้างอีกในอัตรา……………%    ของยอดเงินที่ค้างชำระสำหรับงวดนั้น ๆ หรือปรับ………………บาท

ต่อวันเช่นกัน   จนกว่าจะชำระให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้นั้น

               ข้อ  5.  ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบสำหรับความชำรุดบกพร่องในการก่อสร้างอันเป็นความเสียหายซึ่งเกิดจากทรัพย์สินที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งที่เกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและของบุคคลอื่นตามสัญญานี้ทุกประการ   เว้นแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คนของผู้รับจ้างเป็นผู้กระทำขึ้นหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนานเกินกว่า

……………วัน

               ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความทั้งหมดต่อหน้ากันและเข้าใจดีโดยตลอดแล้วจึงลงชื่อต่อหน้าพยานทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานต่อกันสืบไป

 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ว่าจ้าง   ลงชื่อ…………………………………ผู้รับจ้าง

        (……………………………………)                         (…………………………………)   

 

ลงชื่อ………………………………………..พยาน    ลงชื่อ………………………………..…พยาน

        (……………………………………)                         (…………………………………)   

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:45)