สัญญาจ้างทำของ

2. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง (แบบที่1)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 1,580 ครั้ง

 

                            สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง


                                                              สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่.......................................................................................................

                                                                                ......................................................................................................

                                                                                   เมื่อวันที่………….เดือน…………………………… .. ………………..


ระหว่าง  . บริษัท………………………………………………………จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา สำนักงานเลขที่…………..หมู่ที่…………….ถนน…………………………………แขวง/ตำบล…………………………………เขต/อำเภอ……………………………………..จังหวัด…………………………………..ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ

                     .บริษัท………………………………………………………จำกัด โดยผู้มีอำนาจลงนามท้ายสัญญา สำนักงานเลขที่…………..หมู่ที่…………….ถนน…………………………………แขวง/ตำบล…………………………………เขต/อำเภอ……………………………………..จังหวัด…………………………………..ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง

                          โดยที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ........................................................................มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง....................................................................................ให้กับผู้ว่าจ้าง และโดยที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านดังกล่าว และประสงค์จะรับจ้างดำเนินการดังกล่าว 

                         ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

                                                                                        หมวด 1

วัตถุที่ประสงค์ของสัญญา 

                                            ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้างอาคาร........................ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ว่าจ้าง ที่ดินโฉนดเลขที่……………..…เลขที่ดิน……………………หน้าสำรวจ…………………ตำบล…………………………..อำเภอ……………………………จังหวัด……………………ซึ่งมีเนื้อที่ดิน……………ไร่………………งาน …………………ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่…………………………………………………………………………………………………….

 จำนวน…………หลัง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน แบบแปลน แผนผัง แบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ รวมทั้งรายละเอียดและขอบเขตงานแนบท้ายสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "งานที่จ้าง"

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่จ้างที่จะต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้างตกลงรับเป็นผู้ดำเนินการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างเอง

                                                                                 หมวด 2

คำจำกัดความ

 

2.      ในเอกสารสัญญา รวมทั้งแบบ รายการประกอบแบบ คำต่อไปนี้ หมายถึง

         2.1    "ผู้ว่าจ้าง" หมายถึงบริษัท…………………………………………..จำกัด

         2.2    "ผู้รับจ้าง" หมายถึง บริษัท………………………………………….จำกัด

         2.3    "ผู้แทนผู้ว่าจ้าง" หมายถึง นาย……………………………………………และหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง

 

หมวด 3

เครื่องมือ เครื่องใช้ และสัมภาระ

                                             ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สัมภาระ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดีมาใช้ในการทำงานที่จ้าง ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงกับการทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จ

ตามกำหนด

                           หมวด 4

                                                                                                              ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

                                                ผู้รับจ้างตกลงดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่จ้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

                                                ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ำและไฟฟ้าตามวรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบตามใบแจ้งหนี้ที่หน่วยงานนั้น ๆ เรียกเก็บเองทั้งสิ้น

                                                                                  หมวด 5

ระยะเวลาแห่งสัญญา การเริ่มทำงาน และกำหนดแล้วเสร็จของงาน

 5.1   ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา……วัน........เดือน.........ปี นับแต่วันที่…………..เดือน………………………………... ……………. ถึง วันที่…………..เดือน………………………………..

5.2 ผู้รับจ้างตกลงเริ่มทำงานที่จ้างภายในวันที่…………………………………….โดยจะทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และแผนการทำงานทุกประการ และจะทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบงานที่จ้างให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 5.1 หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับในอัตราวันละ………………………….บาท (………………………………………………..)

5.3   หากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาตามข้อ 5.2 หรือมีเหตุให้เชื่อว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลางานแล้วเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นทำงานที่จ้างนี้แทน หรือต่อจากผู้รับจ้างได้ และการที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนั้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ     ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ และไม่ถือว่าเป็นเหตุที่ตนเองจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาทั้งสิ้น

5.4 ผู้รับจ้างตกลงว่า เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาตามข้อ 5.3 แล้ว บรรดางานที่จ้างที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ หรือนำมาก่อสร้าง ณ สถานที่ทำงานที่จ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่อทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างทันที โดยผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่จ้างที่ทำไปแล้วได้ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

 

หมวด 6

ค่าจ้างเหมาตามสัญญา

6.      ทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าจ้างสำหรับการทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ เป็นการเหมาทั้งสิ้นจำนวน…………………………….บาท (……………………………………………..) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้

                        6.1 สำหรับค่าจ้างงวดแรก ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในวันที่…………เดือน……………...……………… เป็นเงินจำนวน………………………………….บาท (……………………………………………) หลังจากที่หักเงินค่าประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ......... ของค่าจ้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

                         6.2 สำหรับค่าจ้างงวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในวันที่…………เดือน……………...……………… เป็นเงินจำนวน………………….………….บาท (……………………………………………) หลังจากที่หักเงินค่าประกันผลงานไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ........ของค่าจ้างทั้งหมด และผู้ว่าจ้างและหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างได้เข้าตรวจรับมอบงานที่จ้าง และปรากฏว่า งานที่จ้างนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานตามสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกประการ

        

หมวด 7

การประกันผลงาน 

         เพื่อเป็นหลักประกันผลงานหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และการปฏิบัติตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะรับประกันผลงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการประกัน 5 ปีนับจากผู้ว่าจ้าง และหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญางวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะทำการหักค่าจ้างตามข้อ 6. ไว้ เพื่อเป็นเงินค่าประกันผลงานดังกล่าว    

         กรณีมีเหตุชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานที่จ้างโดยเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงจะรับทำการแก้ไขให้เรียบร้อย   ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง    หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นทำงานนั้นแทนผู้รับจ้างได้ หรือผู้ว่าจ้างสามารถเข้าไปดำเนินการดังกล่าวเองโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนั้นทุกประการ

         โดยการวางเงินประกันผลงานตามข้อนี้มีกำหนดระยะเวลา…..ปี เมื่อกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันที่หักไว้ให้แก่ผู้รับจ้างภายใน…………วัน นับแต่วันครบกำหนดตามวรรคแรก แต่หากงานที่จ้างมีความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากที่หักค่าเสียหายไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนนี้แต่อย่างใด

 หมวดที่ 8

การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

 

             8.1             ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการเดิมโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างตกลงทำงานตามที่ผู้ว่าจ้างจะลดหรือเพิ่มปริมาณงาน และทั้งสองฝ่ายตกลงให้คิดราคางานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยใช้ราคาต่อหน่วยซึ่งปรากฏในใบเสนอราคาแนบท้ายสัญญานี้ การลดหรือเพิ่มปริมาณงานหากทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างต้องขยายออกไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างเห็นชอบด้วยไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่อย่างใด

              8.2             การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างซึ่งกำหนดให้ทำเป็นบันทึกความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

              การขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของผู้รับจ้างโดยอ้างว่ากรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน    30 วัน หลังเกิดเหตุดังกล่าว 

                             หมวด 9

ผู้แทนผู้ว่าจ้าง

                                       9.1             ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง และหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกรณีที่ผู้ว่าจ้างเข้าไปตรวจตราและควบคุมงานที่จ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาได้ โดยให้มีอำนาจออกคำสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานที่จ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม   ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานนั้นไว้ชั่วคราว  และความล่าช้าในกรณีที่ผู้รับจ้างตกลงไม่ถือว่าเป็นเหตุที่จะอ้างเพื่อขอขยายวันทำงานที่จ้างตามสัญญานี้ออกไปแต่อย่างใด

             9.2            ในกรณีใด ๆ ที่แผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิกำหนดให้ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับ    แผนงานของผู้ว่าจ้างได้ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

หมวด 10

การจ้างเหมาช่วง 

            ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างจะสามารถโอนงาน หรือนำงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงได้ โดยต้องได้รับยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

                                                                              หมวด 11

       ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

 

                                               ทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีว่า ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาตามสัญญานี้มีลักษณะเป็นการจ้างทำของเท่านั้น โดยไม่มีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายในลักษณะเป็นหุ้นส่วน ตัวแทน จ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

 


                                                                          หมวด 12

เบ็ดเตล็ด 

             12.1 กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดนัดผิดสัญญามีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเพื่อทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดเหตุดังกล่าว หากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ดำเนินการแก้ไข หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติ

             12.2    กรณีที่คู่สัญญามีสิทธิคิดดอกเบี้ยต่อกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีใช้บังคับระหว่างกัน

             12.3 การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือละเว้นการใช้สิทธิใดๆตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างมีอยู่กับผู้รับจ้างนั้น ไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างได้สละประโยชน์ในข้อสัญญาดังกล่าวที่มีอยู่กับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

                                               12.4 การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบและคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ทราบแล้วในวันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น ๆ พึงไปถึงตามปกติ


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบ และ  เข้าใจข้อความดีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา     (ถ้ามี)  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                                    ในนาม บริษัท………………………...จำกัด

 

                                      ลงชื่อ........................................................ผู้ว่าจ้าง

                                             (                                                        )

 

                                 ในนาม   บริษัท…………………………..จำกัด

 

                                      ลงชื่อ.......................................................ผู้รับจ้าง

                                                (                                                       )

 

                                      ลงชื่อ........................................................พยาน                                                                (                                                      )

 

                                      ลงชื่อ.......................................................พยาน

                                               (                                                        )

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:45)