สัญญาจ้างทำของ

1. สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 599 ครั้ง

สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

(แบบที่ 1)

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่………..………………………………………….…….….………………

เมื่อวันที่…………..เดือน…………………………... ……………..ระหว่าง

                ………………………………………..อายุ………….ปี ถือบัตร………………เลขที่………….

ออกให้    …………………………………เมื่อวันที่…………………...อยู่บ้านเลขที่………….…ตรอก

/ซอย…………………ถนน……………………ตำบล/แขวง……………….……อำเภอ/เขต…………… จังหวัด…………………………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ

……………………….………โดย.……………………………กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มี อำนาจกระทำการแทน   สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…….……ตรอก/ซอย…………………ถนน…………….

ตำบล/แขวง…………………….…..….อำเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………….……… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง 

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1.  ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น บนที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………..……..ในโครงการ……………….ให้แล้วเสร็จภายใน………….วัน

คือในวันที่………………เดือน………………....  …………ทั้งนี้ ต้องทำการก่อสร้างตามรูปแบบราย ละเอียดของแบบ และรายละเอียดกำหนดการดำเนินงานที่แนบท้ายสัญญาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

                ข้อ 2.  การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต้องยึดหลัก Contract Drawing และ Shop Drawing เป็นหลัก

                ข้อ 3.  คู่สัญญาตกลงราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………บาท

(……………………………….) ทั้งนี้   ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทุกชนิด

                ข้อ 4.  ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ   ที่ต้องการในการก่อสร้าง

ข้อ 5.  ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างตามรายการวัสดุแนบท้ายสัญญานี้อีกทั้งเป็นผู้รับภาระในค่าไฟฟ้า   และค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างและที่ได้ถูกใช้ไปโดยลูกจ้างของผู้รับจ้าง

                ข้อ 6.  ผู้ว่าจ้างอาจจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   เพิ่มหรือตัดถอนรายการวัสดุหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือเสนอต่อผู้รับจ้างภายในเวลา………..วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ ทั้งนี้ไม่รวมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ    เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกันมาแทน

                ข้อ 7.  ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเหมารวมค่าวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ตามเงื่อนไขดังนี้

                7.1 ค่าจ้างชำระล่วงหน้าต้องชำระภายใน………….วัน นับแต่วันที่มีการทำสัญญานี้ ในอัตราร้อยละ …………..ของค่าจ้างเหมา    และค่าวัสดุอุปกรณ์   สิ่งของเป็นเงินจำนวน…………………บาท

(…………………………………..) เพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                7.2  ค่าจ้างอีกร้อยละ…………….จะทำการชำระเป็นรายเดือนคำนวณตามผลงานที่แล้วเสร็จตามรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินการก่อสร้างบ้านตามสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างรายเดือนภายในวันที่………..ของทุกเดือนโดยทำการหักเงินประกันไว้ร้อยละ……….ของจำนวนค่าจ้างที่เรียกเก็บรายเดือน

                เงินประกันที่หักไว้ในวรรคก่อน  ผู้ว่าจ้างต้องชำระคืนแก่ผู้รับจ้างภายใน……….วัน นับแต่มีการตรวจรับงานเรียบร้อย

                ข้อ 8.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ทำการแก้ไข   เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบหรือรายละเอียดของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างผู้ว่าจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า…………..วัน   โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

                ข้อ 9.  ผู้ว่าจ้างอาจเข้าตรวจตราการก่อสร้างได้เป็นครั้งคราวตามสมควร แต่ต้องไม่เป็นการรบกวนหรือขัดขวางการทำงานของผู้รับจ้าง

                ข้อ 10.  ผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับจ้างงานภายใน………..วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจาก      ผู้รับจ้างหากไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลานี้ถือว่าผู้ว่าจ้างยอมรับเอางานดังกล่าวแล้วโดยปริยาย

                ข้อ 11.   ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเอางานบางส่วนตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นดำเนินการทั้งนี้    

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ดำเนินการเองโดยตรง

                ข้อ 12.  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในอุบัติภัยต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการก่อสร้างบ้านตามสัญญานี้   พร้อมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับบาปเคราะห์ดังกล่าวด้วย

                ผู้รับจ้างดำเนินการดูแลควบคุมสุขลักษณ์และสภาพแวดล้อมทั้งในบริเวณก่อสร้างและรอบ ๆ   บริเวณดังกล่าวให้สะอาดอยู่เสมอ

                ในกรณีที่งานดังกล่าวนี้ต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุอันมิอาจโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคู่สัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างยินยอมให้มีการขยายระยะเวลาออกไปเท่ากับวันเวลาที่ผู้รับจ้างต้องเสียไปเพราะเหตุอันทำให้มีการหยุดชะงักแห่งการงานนั้น

                ข้อ 13.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ทำการชำระค่าจ้างงวดหนึ่งงวดใด   หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว   คู่สัญญาที่เหลืออยู่หรือผู้รับจ้างสามารถทำการบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและให้กรรมสิทธิ์ของบ้าน วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ   ตกเป็นของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดผิดสัญญา

                ข้อ 14.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำการส่งมอบงานล่าช้า   ผู้ว่าจ้างสามารถทำการปรับเป็นเงินได้ไม่เกินวันละ ……………….บาท (……………………………) และกรณีที่ผู้รับจ้างก่อความเสียหายอื่น ๆ อีก ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

                สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้วจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามีไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง          ลงชื่อ………………………………..…..ผู้รับจ้าง

        (………………………………….)                               (………………………………..)

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน           ลงชื่อ……………………………………..พยาน

        (………………………………….)                           (……………………………………..)

 

 

 

 

 

 

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (15:43)