สัญญาค้ำประกัน

6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 390 ครั้ง

                           หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

 

                                                                                                        ทำที่……………………………………………

                                                                  ...................................................

                                                                                วันที่…………..เดือน………………..……………...

                ข้าพเจ้า………………………………………………………………อายุ………………..ปี

อยู่บ้านเลขที่………….อำเภอ…………………จังหวัด………………………………   ผู้ค้ำประกัน

ได้ทำหนังสัญญาค้ำประกัน ให้ไว้แก่ …………………………………………………...ผู้วางมัดจำ

ดังมีข้อความต่อไปนี้

                1. ตามที่………………………………ผู้จะขายได้ทำสัญญาจะขาย………………………...

ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่…………..เดือน…………………….……………………..นั้น

ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันยอมให้สัญญาว่า ถ้าผู้ขายผิดสัญญาด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ทั้งสิ้น และขอให้สัญญาว่า แม้หนี้สินของผู้จะขายจะระงับลงด้วยเหตุใดก็ดี ถ้าเป็นเหตุให้ผู้จะซื้อต้องเสียหายแล้ว ผู้ค้ำประกันยอมชำระหนี้ตลอดจนดอกเบี้ยให้จนครบ

                2. ถ้าผู้จะขายผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมให้ผู้จะซื้อฟ้องผู้ค้ำประกันได้ทีเดียวโดยไม่ต้องฟ้องผู้จะขายก่อนและยอมให้ผู้ซื้อผ่านเวลาชำระหนี้ให้แก่ผู้จะขายได้

 


                                                    ลงชื่อ……………………………….……..ผู้ค้ำประกัน

                                                          (.................................)                                                                                       ลงชื่อ………………………………………ผู้จะซื้อ

                                                       (.................................)                                                                                      ลงชื่อ……………………………………...พยาน

                                                        (.................................)                                                                                      ลงชื่อ………………………....................... พยานให้ความยินยอม

                                                       (.................................)

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (14:37)

สัญญาค้ำประกัน

 • 6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

  6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ
  ผู้ชม 391 ครั้ง

 • 5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

  5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
  ผู้ชม 392 ครั้ง

 • 4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน

  4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
  ผู้ชม 397 ครั้ง

 • 3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค

  3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
  ผู้ชม 450 ครั้ง

MORE ALL