สัญญาค้ำประกัน

5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 392 ครั้ง

                                                                 หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

                                                                                                เขียนที่…………………………………………

                                                                                วันที่…………..เดือน……………...………………..

                โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………………อายุ…………………ปี

อยู่บ้านเลขที่…………..…ตรอก / ซอย……………….………….ถนน……………..……………...

ตำบล / แขวง……………………อำเภอ / เขต…………………….จังหวัด…………………………

บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่………………ออกให้เมื่อวันที่………….

……………………………..บัตรสิ้นกำหนดอายุวันที่……………………………….

                ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอทำหนังสือนี้ให้กับบริษัท……………………………………………จำกัด

โดย………………………………………ซึ่งเป็นนายจ้างของ………………………………………

ลูกจ้างโดยเกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกัน…………………………………..เป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักคุ้นเคย มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติการณ์ในทางเสียหายแต่อย่างใด

                หาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..ลูกจ้างได้ทำความเสียหาย

ให้กับ………….……………………………นายจ้าง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามในทางที่ว่าจ้างหรือ มิใช่ก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบ ในความเสียหายร่วมกับ นาย/นาง/นางสาว………...

……………………………………อย่างลูกหนี้ร่วมยอมให้…………………………………………นายจ้างใช้เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันบอกกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ อีกทั้งให้มีอำนาจเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และการบังคับคดีได้อีกโสดหนึ่งด้วย

                ข้อ 2. ในวันทำสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้นำหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันมอบให้กับ…………

……………………………………นายจ้าง ของนาย/นาง/นางสาว………………………………….

ลูกจ้าง ดังนี้คือ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หลักทรัพย์ดังกล่าว นายจ้างจะคืนให้ เมื่อลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยไม่มีความเสียหายแต่อย่างใด

                ข้อ 3. ข้าพเจ้าผู้ค้ำประกัน ได้รับทราบระเบียบกฎข้อบังคับ และวินัยการทำงานของบริษัท……………………………………………………..จำกัด แล้ว

                ข้อ 4. การบอกกล่าว

                เมื่อลูกจ้าง ประพฤติผิดสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ …………………………………ซึ่งทำไว้กับบริษัท…………………………………………….จำกัด นายจ้าง และหากมีความเสียหายที่นายจ้างจะเรียกร้องเอง กับผู้ค้ำประกัน จะต้องส่งคำบอกกล่าว โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งคำบอกกล่าวให้ส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น โดยทางไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียน

                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

 

                                                                                                ลงชื่อ…………………………….ผู้ค้ำประกัน

                                                                                                     (……………………………….)

 

                                                                                                ลงชื่อ…………………………….นายจ้าง

                                                                                                     (……………………………….)

                                                                                                                กรรมการผู้จัดการ

 

                                                                                                ลงชื่อ…………………………….พยาน

                                                                                                     (……………………………….)

 

                                                                                                ลงชื่อ…………………………….พยาน

                                                                                                     (……………………………….)

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (14:39)

สัญญาค้ำประกัน

 • 6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

  6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ
  ผู้ชม 391 ครั้ง

 • 5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

  5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
  ผู้ชม 393 ครั้ง

 • 4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน

  4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
  ผู้ชม 397 ครั้ง

 • 3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค

  3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
  ผู้ชม 450 ครั้ง

MORE ALL