สัญญาค้ำประกัน

3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 450 ครั้ง

                                                สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค

                                                                                                                วันที่…………………………………..

                ข้าพเจ้า………………………………………………….บ้าน/สำนักงาน/เลขที่……………

ซอย/ตรอก……………………..ถนน……………………..………แขวง…………………………...

เขต…………………………….จังหวัด…………………………….ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อบริษัท……………………………จำกัด สำนักงานเลขที่…………………ถนน……………………

แขวง……………………เขต……………………….จังหวัด………………….….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับแลก

                ในการเข้าทำสัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดของ………………………………………………...

(ต่อไปนี้เรียกว่าผู้ขอแลก) ลงวันที่……………………..กับ บริษัท……………………………จำกัด

นั้น ข้าพเจ้าขอค้ำประกันดังต่อไปนี้ :-

1.ข้าพเจ้าขอค้ำประกันต่อผู้รับแลกในวงเงิน………………บาท สำหรับการชำระหนี้ของผู้ขอแลกต่อผู้รับแลก โดยถูกต้องและตรงต่อเวลาครบทุกจำนวน ซึ่งผู้รับแลกควรจะได้รับตามหรือเนื่องจากสัญญาแลกเช็คเป็นเงินสด และผู้ขอแลกจะกระทำการและปฏิบัติการตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาและเช็คเป็นเงินสดโดยถูกต้องทุกข้อทุกประการอีกด้วย

2.ข้าพเจ้าสัญญาจะชำระและชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้รับแลก เมื่อเรียกร้อง เพื่อความเสียหายใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการแลกเช็คตามสัญญาแลกเช็ค หรือเพื่อเหตุอื่น ๆ เต็มจำนวนซึ่งผู้ขอแลกพึงต้องชำระตามสัญญาแลกเช็คแล้วไม่ชำระให้ผู้รับแลก ถ้าข้าพเจ้าไม่ชำระให้ผู้รับแลกฟ้องข้าพเจ้าได้ทันทีตามสัญญาค้ำประกันนี้ โดยไม่ต้องฟ้องผู้ขอแลกเหนือลูกหนี้ด้วยก็ได้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าเสียหายจากข้าพเจ้า

                3. ถ้าหลักประกันเพิ่มเติมที่บุคคลอื่นได้ให้ไว้กับ ผู้รับแลก เพื่อความเสียหายหรือค้ำประกันผู้ขอแลกและหรือสัญญาแลกเช็ค สัญญาค้ำประกันนี้กับข้อผูกพันข้องข้าพเจ้าให้ถือว่า เป็นการค้ำประกันเพิ่ม ผู้รับแลกที่มีอยู่แล้ว

                4. โดยสัญญาค้ำประกันนี้ ข้าพเจ้าถือว่าผูกพันทั้งต่างหากและร่วมกันรับผิดต่อผู้รับแลกตามสัญญาแลกเช็คร่วมกับผู้ขอแลกโดยมิใช่เป็นแต่เพียงผู้ค้ำประกันของผู้ขอแลกเท่านั้น

                5. ในกรณีที่ผู้ขอแลกผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาแลกเช็คไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือถ้าผู้ขอแลกล้มละลาย หรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากภูมิลำเนา หรือหาตัวไม่พบ เปลี่ยนภูมิลำเนา โดยมิได้แจ้งให้ผู้รับแลกทราบ หรือมีกรณีอื่นในอันกระทำให้ผู้รับแลกไม่ได้รับชำระหนี้หรือตามสัญญาแลกเช็คเต็มจำนวน และตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาแลกเช็ค ข้าพเจ้าสัญญาจะรับผิดร่วมกับผู้ขอแลกในฐานะลูกหนี้ร่วมในอันที่จะชำระหนี้ตามสัญญาแลกเช็คทันที

         6. เป็นสิทธิของผู้รับแลกที่จะขยายเวลาหรือผ่อนผันโดยประการอื่นให้กับผู้ขอแลกหรือค้ำประกันอื่นใด ทั้งชอบที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือสละสิทธิในข้อกำหนดใด ๆของสัญญาแลกเช็ค ตลอดจนสละสิทธิทำให้ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ โดยให้ถือว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยเสมอ และไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องให้หลุดพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดใด ๆ ของข้าพเจ้าที่มีต่อผู้รับแลก และข้าพเจ้าขอสละสิทธิทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้ามีอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ตามมาตรา 688 , 689 , 690 , 699 และ 700

                7. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าข้าพเจ้าเปลี่ยนภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับแลกทราบทันที มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายที่ผู้รับแลกได้รับอีกโสดหนึ่งด้วย

                8. สัญญาค้ำประกันนี้ผูกพันบรรดาผู้สืบสิทธิ ผู้รับโอน ผู้จัดการมรดกและตัวแทนของข้าพเจ้า แต่สัญญาค้ำประกันนี้จะโอนโดยมิได้รับความเห็นขอบจากผู้รับแลกไม่ได้

                9. เพื่อเป็นหลักฐานประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้มอบ………………………..

…………………………………………………………………………………………..ให้ผู้รับแลกได้ยึดถือไว้ จนกว่าผู้รับแลก จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญาแลกเช็คและสัญญาค้ำประกันนี้โดยสิ้นเชิง เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้ในวันที่ระบุไว้ข้างต้น

 

                                                                                                ลงชื่อ………………….…………..ผู้ค้ำประกัน

                                                                                                    (………………………………….)

                                                                                                ลงชื่อ………………….…………..พยาน

                                                                                                    (………………………………….)

                                                                                                ลงชื่อ………………….…………..พยาน

                                                                                                    (………………………………….)

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (14:45)

สัญญาค้ำประกัน

 • 6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

  6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ
  ผู้ชม 391 ครั้ง

 • 5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

  5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
  ผู้ชม 393 ครั้ง

 • 4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน

  4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
  ผู้ชม 397 ครั้ง

 • 3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค

  3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
  ผู้ชม 451 ครั้ง

MORE ALL