สัญญาค้ำประกัน

1.สัญญาค้ำประกัน

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 367 ครั้ง

 

                                           หนังสือค้ำประกัน

 

                         หนังสือนี้ทำขึ้นที่………………………………………………………………….เมื่อวันที่……………เดือน…………. .………………….. โดย

 

                         ข้าพเจ้า……………………………………………………………อายุ………….ปี อยู่บ้านเลขที่ ………………..ตรอก/ซอย………………………….ถนน……………………………แขวง/ตำบล………………………………อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………… สังกัดหน่วยงานราชการ ……………………………กระทรวง……………………………………….ระดับ……………………………………. ถือบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่……………………………...……………………………. ออกให้โดย…………………………………………………………….  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้ค้ำประกันตกลงทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่ นาย/นาง/นางสาว................................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าลูกหนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า

 

                         ข้อ 1.        ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าหนี้ได้ทำสัญญา...............................โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสัญญา.................................. ฉบับลงวันที่…....เดือน……………………………...……………ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าสัญญา”  ซึ่งผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจสัญญาเป็นอย่างดีแล้วนั้น

                                            ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันเข้าค้ำประกันลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ โดยขอสัญญาว่า  ถ้าลูกหนี้ปฏิบัติผิดนัดผิดข้อตกลงตามสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระต่อเจ้าหนี้หรือทำให้เจ้าหนี้เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชำระหนี้หรือค่าเสียหายบรรดาที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้ก่อน และผู้ค้ำประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ตลอดไป จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้สินเชิงแล้ว

 

                         ข้อ 2.        หากเจ้าหนี้ผ่อนผันหรือผ่อนเวลาใด ๆ ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันตกลง     ยินยอมรับการผ่อนผัน ผ่อนเวลานั้นด้วย โดยเจ้าหนี้ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันจะไม่ถือการผ่อนผัน ผ่อนเวลา เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของตนเป็นอันขาด

 

               ข้อ 3.        ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ถอนค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นความผูกพันความรับผิดกับเจ้าหนี้

 

                         ข้อ 4.        ในกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นประการใด ไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใด ผู้ค้ำประกันยังคงมีความผูกผันในฐานะผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้ และจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

 

                         ข้อ 5.        ผู้ค้ำประกันตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาข้อต่อสู้ต่างๆที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้มาเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตนตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

 

                         ข้อ 6.        การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใดไปยังผู้ค้ำประกันตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบ และผู้ค้ำประกันได้ทราบนับแต่วันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารพึงไปถึงตามปกติ

 

หนังสือนี้ทำขึ้นเป็นหนึ่งฉบับ ผู้ค้ำประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้

 

                               ลงชื่อ..................................................... ผู้ค้ำประกัน

                                          (                                                         )

 

                                  ลงชื่อ..................................................... พยาน

                                              (                                                        )

 

                                   ลงชื่อ..................................................... พยาน

                                               (                                                       )

 

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (14:50)

สัญญาค้ำประกัน

 • 6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

  6. หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ
  ผู้ชม 370 ครั้ง

 • 5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

  5. หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
  ผู้ชม 373 ครั้ง

 • 4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน

  4. สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
  ผู้ชม 381 ครั้ง

 • 3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค

  3. สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
  ผู้ชม 429 ครั้ง

MORE ALL