สัญญากู้ยืมเงิน

4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 430 ครั้ง

สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป

( แบบไม่มีหลักประกัน )

 

ทำที่..............................................................................

วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.....................

                ข้าพเจ้า..........................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก / ซอย...............ถนน.....................ตำบล / แขวง........................อำเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................

ในฐานะ ผู้กู้ ฝ่ายหนึ่ง กับ

                ข้าพเจ้า..........................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก / ซอย...............ถนน.....................ตำบล / แขวง........................อำเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................

ในฐานะ ผู้ให้กู้ อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังความต่อ ไปนี้

                ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน..................บาท (.................................)และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียนร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยิงยอมชำระดอกเบี้ยให้กู้ในอัตราร้อยละ.......................ต่อปี นับตั้งแต่วันที่....................จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท (..............................)

                ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นคืนในวันที่......................................ส่วนดอกเบี้ยนั้นผู้กู้จะชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่......................................ของทุกทุก ๆ เดือน จนกว่าจำชระเงินต้นเสร็จ

                ข้อ 4. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้สัญญาบอกเลิกสัญญาและทำการเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ทันที

 

ลงชื่อ.................................................ผู้กู้                               ลงชื่อ.................................................ผู้ให้กู้

        (.................................................)                          (................................................)

 

ลงชื่อ.................................................พยาน                         ลงชื่อ.................................................พยาน

        (.................................................)                          (................................................)

 

ข้อสังเกต              หากกรณีเป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ไขข้อความในข้อ 3)  ผู้กู้ตกลงทำการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ.........................บาท (...............................................) ทุกวันที่.......................ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน..................เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้น รวมทั้งสิ้น................................เดือน

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (11:08)

สัญญากู้ยืมเงิน

 • 4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )

  4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )
  ผู้ชม 431 ครั้ง

 • 3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)

  3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)
  ผู้ชม 424 ครั้ง

 • 2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)

  2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
  ผู้ชม 445 ครั้ง

 • 1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)

  1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
  ผู้ชม 402 ครั้ง

MORE ALL