สัญญากู้ยืมเงิน

3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 424 ครั้ง

                                                                    สัญญากู้ยืมเงิน

(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)

                                                                           ทำที่..............................................................

                                                                                       ...................................................................

วันที่................เดือน.....................................................

 

                    สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง........................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่................

ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต

...................................จังหวัด..............…...................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้กู้ ฝ่ายหนึ่ง

กับ................................................อายุ........ปี  อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย................................

ถนน......................…......ตำบล/แขวง.....……................อำเภอ/เขต............………..........จังหวัด........................………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ให้กู้อีกฝ่ายหนึ่ง

                    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑ ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้เงินเป็นจำนวน........................บาท

(.........................................................) โดยผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว จากผู้ให้กู้ครบถ้วนในวันทำสัญญาแล้ว

 

                    ข้อ ๒ ผู้กู้ตกลงจะชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในข้อ ๑ ให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ............

ต่อปี และต่อไปหากผู้ให้กู้ประสงค์จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งไม่เกินไปกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยจะไม่โต้แย้งประการใดทั้งสิ้น และให้มีผลบังคับทันทีเมื่อผู้ให้กู้แจ้งอัตราดอกเบี้ย ที่กำหนดขึ้นใหม่ให้ผู้กู้ทราบแล้ว

 

   ข้อ ๓ ผู้กู้สัญญาว่าจะนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ไปชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนภายในวันที่..........เดือน.......................................โดยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้เป็นจำนวน..............งวด งวดแรกชำระในวันที่............เดือน.......................................จำนวน

..................บาท งวดที่เหลือ ชำระในวันที่...........เดือน.................................จำนวน..............บาท

 

                    ข้อ ๔ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้มอบ......................................

.............................................................................................................................................................ให้แก่ผู้ให้กู้  เพื่อยึดถือไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ตามสัญญานี้  และผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันนี้ เป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้กู้เพียงผู้เดียว และปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

 

                    ข้อ ๕ ผู้ให้กู้ไม่ต้องรับผิดในความชำรุด บุบสลาย สูญหาย วินาศภัย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินซึ่งผู้กู้ได้นำมาให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ตามสัญญาข้อ ๔ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดของผู้ให้กู้หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ให้กู้มอบหมายให้ดูแลรักษาแทนหรือไม่ก็ตาม

 

                    ข้อ ๖ หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับจากการผิดสัญญาดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกร้องให้ชำระหนี้ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความในการดำเนินคดีบังคับให้ชำระหนี้ คืนให้แก่ผู้ให้กู้ด้วย

 

                    สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

                                                                                                ลงชื่อ........................................................ผู้กู้

                                                                                                        (..……...........................................)

                                                                                                ลงชื่อ........................................................ผู้ให้กู้

                                                                                                         (.....……........................................)

                                                                                                 ลงชื่อ.......................................................พยาน

                                                                                                          (.…...........................................)

                                                                                                 ลงชื่อ.......................................................พยาน

                                                                                                           (...……..........................................)Update : 25 กรกฎาคม 2560 (11:11)

สัญญากู้ยืมเงิน

 • 4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )

  4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )
  ผู้ชม 431 ครั้ง

 • 3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)

  3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)
  ผู้ชม 425 ครั้ง

 • 2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)

  2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
  ผู้ชม 446 ครั้ง

 • 1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)

  1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
  ผู้ชม 403 ครั้ง

MORE ALL