สัญญากู้ยืมเงิน

2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 445 ครั้ง

สัญญากู้ยืมเงิน

(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)

 

ทำที่.........................................

วันที่........เดือน......................................

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง...............………………………………………....อายุ.......ปี อยู่บ้านเลขที่...............ซอย......................….......ถนน...........…..……....แขวง/ตำบล......………..เขต/อำเภอ...........….....จังหวัด.........…………...ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้กู้ฝ่ายหนึ่ง กับ......................…………………......อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่..…......ซอย...........…..ถนน..........……....แขวง/ตำบล...........….........เขต/อำเภอ.....……..........จังหวัด.............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ให้กู้อีกฝ่ายหนึ่ง

                 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑ ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้เงินตกลงให้ผู้กู้กู้เงินเป็นจำนวน......................บาท (..............................................) และผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้ โดยรับเป็นเงินสด/เช็คของธนาคาร....................................สาขา........….…....เช็คเลขที่..................ลงวันที่.....................จำนวนเงิน............................บาท (.....................................)

          ข้อ ๒ ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ..........ต่อปี โดยกำหนดส่งดอกเบี้ยเป็นราบเดือน ๆ ละ...........................บาท (....................................) ภายในวันที่............................ของเดือนทุก ๆ เดือน

               ข้อ ๓ ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ในวันที่.............................และในกรณีที่ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนถึงกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาข้อนี้ ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันชำระต้นเงินคืนเท่านั้น

                ข้อ ๔ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้จดทะเบียนจำนองทรัพย์สิน* ให้ผู้กู้ยึดถือไว้เป็นประกัน จนกว่าผู้ให้กู้จะได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

    ข้อ ๕ ค่าอากรแสตมป์ที่ใช้ปิดสัญญานี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนเพื่อจำนองทรัพย์สินเป็นประกันหนี้ตามสัญญาข้อ ๔ และเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าว ผู้กู้เป็นผู้ออกฝ่ายเดียว

                ข้อ ๖ การติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้นั้น ตกลงให้ถือว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งเป็นหนังสือไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของผู้กู้ข้างต้นนี้ โดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัวผู้กู้ และไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ หรือสถานที่อยู่ให้ไว้ค้นหาไม่พบหรือถูกรื้อถอนทำลาย ทุกกรณีที่กล่าวนี้เป็นการบอกกล่าวหรือการแจ้งหรือหนังสือดังกล่าวเหล่านี้ได้ส่งไปให้แก่ผู้กู้ โดยชอบด้วยกฎหมาย

                สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แล้วยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                           ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

                              (.............................................)

                                                               ลงชื่อ..............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

                                     (.........................….....….......)

                              ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

                                     (.............................................)

                                     ลงชื่อ.................................................พยาน

                                       (..........................................)

                                     ลงชื่อ.................................................พยาน

                                         (..........................................)


   • * ทรัพย์สินที่จำนอง ได้แก่

    (1)  อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

    (2)  เรือกำปั่น หรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป

    (3)   แพ

    (4)   สัตว์พาหนะ

    (5)     เครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนตาม พ... จดทะเบียนเครื่องจักร  .. ๒๕๑๔

   Update : 25 กรกฎาคม 2560 (10:40)

   สัญญากู้ยืมเงิน

   • 4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )

    4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )
    ผู้ชม 431 ครั้ง

   • 3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)

    3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)
    ผู้ชม 424 ครั้ง

   • 2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)

    2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
    ผู้ชม 446 ครั้ง

   • 1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)

    1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
    ผู้ชม 403 ครั้ง

   MORE ALL