สัญญากู้ยืมเงิน

1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)

สร้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 402 ครั้ง

                                    สัญญากู้ยืมเงิน

(มีบุคคลค้ำประกัน)

 

 

ทำที่..............................................

วันที่..............เดือน.............................................

 

                    สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง..................................................อายุ.............ปี อยู่ที่................

ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต

...................................จังหวัด.................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ให้กู้ ฝ่ายหนึ่ง

กับ.......................................................อายุ..............ปี  อยู่ที่...............ตรอก/ซอย................................

ถนน..............................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต........................จังหวัด..........................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้กู้อีกฝ่ายหนึ่ง

                    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑ ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน.........................................บาท

(.............................................) และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนนี้ไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

                    ข้อ ๒ ผู้กู้สัญญาว่าจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ..........บาทต่อปีคิดจำนวน

จากเงินต้นที่ยังค้างชำระ โดยจะนำดอกเบี้ยไปชำระให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้กู้ หรือ ณ สถานที่ซึ่งผู้ให้กู้จะได้กำหนดขึ้น เป็นรายเดือน ๆ ละ.............................บาท ภายในวันที่.................ของเดือนปฏิทินทุกเดือน จนกว่าจะได้ชำระเงินต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

               ข้อ ๓ ผู้กู้สัญญาว่าจะผ่อนชำระเงินต้นให้แก่ผู้ให้กู้เป็นรายเดือน ๆ ละไม่ต่ำกว่า......บาท (.............................)และไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตามผู้กู้จะต้องชำระเงินที่กู้ให้เสร็จสิ้นไปภายในวันที่ ...........เดือน...................................................

                      ข้อ ๔ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้จัดให้....................................

..............................................เข้าเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้

                    ข้อ ๕ ผู้กู้ให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปจากสถานที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้  ผู้กู้จะ แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบถึงสถานที่อยู่ใหม่ภายใน...........วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่

                    ข้อ ๖ ผู้กู้ให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินต้น และดอกเบี้ยที่ค้างชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทันที และผู้กู้ยินยอมชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ในการเรียกร้องทวงถาม รวมทั้งค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องทั้งสิ้นให้แก่ผู้ให้กู้อีกด้วย

 

                    สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

                                                                                                ลงชื่อ........................................................ผู้ให้กู้

                                                                                                        (.........................…….....................)

                                                                                                ลงชื่อ.......................................................ผู้กู้

                                                                                                        (..……...........................................)

                                                                                                ลงชื่อ........................................................พยาน

                                                                                                       (……..............................................)

                                                                                                ลงชื่อ.......................................................พยาน

                                                                                                       (……..............................................)

 

                   

 

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (10:00)

สัญญากู้ยืมเงิน

 • 4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )

  4. สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป( แบบไม่มีหลักประกัน )
  ผู้ชม 431 ครั้ง

 • 3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)

  3.สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สิน วางเป็นประกัน)
  ผู้ชม 424 ครั้ง

 • 2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)

  2.สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
  ผู้ชม 445 ครั้ง

 • 1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)

  1.สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
  ผู้ชม 403 ครั้ง

MORE ALL