สัญญาเช่า

3.สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว

สร้างเมื่อ 21 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 387 ครั้ง

สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว

 

สัญญาฉบับที่ทำขึ้นเมื่อวันที่………………เดือน……………………………… .. ………………อยู่บ้านเลขที่…………………ถนน………………ตรอก/ซอย ……………………ตำบล…………………….อำเภอ………………………………จังหวัด…………………………………...

ระหว่างข้าพเจ้า………………………..อายุ…………….ปี สัญชาติ ……………อยู่บ้านเลขที่……

ถนน………………………………………..……ตรอก/ซอย ……………………ตำบล…………………….อำเภอ………………………จังหวัด…………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่ง

                กับข้าพเจ้า…………………………………โดย………………………………………………….

……………………………………..และ………………………….กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนสำนักงาน

ตั้งอยู่เลขที่………………….ถนน………………ตรอก/ซอย ……………………ตำบล…………………….อำเภอ…………………………จังหวัด………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้เช่า อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

                ข้อ  1.  ทรัพย์สินที่เช่า

                ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า  และผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินว่างเปล่าโฉนดเลขที่  ……………เลขที่ดิน……………..

ตำบล…………………………………..อำเภอ………………………………จังหวัด………………………….

เนื้อที่ดินตามโฉนดประมาณ ……………………….ไร่…………………..งาน …………….ตารางวา

                ข้อ  2.  อายุสัญญาเช่า

                ทั้งสอฝ่ายตกลงให้การเช่าตามสัญญานี้มีกำหนด  30  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ ……….. เดือน………………

..  …………………เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่…………….เดือน …………………….... ………………...

                ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการให้ผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย   หรือบริวารรื้อถอนขนย้ายออกจากที่ดินที่ให้เช่าตามสัญญานี้ก่อนวันที่…………………เดือน………………………. .. ………….

                ข้อ  3.   เงื่อนไขอัตราค่าเช่าและกำหนดจ่าย

                อัตราค่าเช่าเป็นดังนี้ คือ

                ปีที่  1-3                 ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  4-6                 ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  7-9                 ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  10-12            ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  13-15            ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  16-18            ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  19-21            ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

 

                ปีที่  22-24            ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  25-27            ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ปีที่  28-30            ปีละ………………………… บาท (……………………………………………..)

                ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตลอดทั้งปีโดยจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ……………..ของเดือนของทุก ๆ  ปี  จนกระทั่งครบกำหนดอายุของสัญญาเช่า

                ข้อ  4.  วัตถุประสงค์ของสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลง

                ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าทำงานการปลูกสร้างอาคารโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นใด ๆ   บนที่ดินที่เช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ประเกอบการของผู้เช่าเองหรือให้ผู้อื่นเช่าตาความประสงค์ของผู้เช่าได้

                ผู้เช่าจะต้องสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไม่น้อยกว่า…………………..ตารางเมตร และใช้เงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า………………………………….บาท (…………………………………………………….)

                ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถเข้าครอบครองที่ดินที่เช่าได้ทั้งหมดผู้เช่ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนพื้นที่ก่อสร้างและเงินลงทุนได้ โดยคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

                ข้อ  5.  การโอนสิทธิการเช่า

                ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้โอนสิทธิ์การเช่าตามสัญญานี้หรือให้เช่าช่วงที่ดินทั้งหมด   หรือบางส่วนได้ โดยผู้เช่าจะออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการนี้เองทั้งหมดโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้เช่า  และผู้ให้เช่าละลงชื่อในเอกสารเพื่อให้การโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงรวมทั้งการจดทะเบียนให้มีผลสมบูรณ์    แต่ผู้เช่ายังคงต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าเช่าต่อไปจนครบสัญญาเช่า  หากผู้รับโอนสิทธิการเช่าหรือผู้เช่าช่วงบิดพริ้วไม่ยอมชำระค่าเช่าตามข้อตกลงของสัญญานี้

                ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิการเช่าหรือผู้เช่าช่วงบิดพริ้มไม่ยอมชำระค่าเช่า  และผู้ให้เช่าได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบแล้ว ผู้เช่าไม่ยอมชำระค่าเช่า  ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้

                ในกรณีที่มีการให้เช่าช่วงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม   ผู้เช่าต้องแจ้งชื่อ  ที่อยู่พร้อมทั้งหลักฐานสัญญาให้เช่าช่วง  โอนสิทธิการเช่าให้กับผู้เช่าได้ทราบตลอดไป

                ข้อ  6.  คำรับรองและสัญญาของผู้ให้เช่า

                หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดินที่ให้เช่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าเลือกซื้อได้ก่อนผู้ซื้อรายอื่น  ๆ    โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกำหนด  45  วัน  หากพ้นกำหนดแล้ว ผู้เช่าไม่ตกลงซื้อ    ผู้ให้เช่าจะขายให้กับบุคคลภายนอกในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอแก่ผู้เช่าทันที

                ในกรณีที่ทางราชการเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปบางส่วน   เพื่อรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ   หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อไปก็ให้ลดอัตราค่าเช่าลงตามส่วน

                ในกรณีที่ถูกเวนคืนที่ดินทั้งหมด   ให้ถือว่าสัญญาเช่านี้เป็นอันระงับไป  แต่ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเฉพาะตัวอาคารสิ่งก่อสร้างจากทางราชการได้  หากได้รับเงินค่าชดเชยน้อยไปกว่ารตาคาของตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างก็จะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องส่วนที่ยังขาดอยู่จากผู้ให้เช่า   หรือเรียกค่าเสียหาย 

ใด ๆ   หากได้เงินเกินให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าส่วนที่เกิน

                ข้อ  7.  คำรับรองและสัญญาข้อตกลงของผู้เช่า

                ผู้เช่าสัญญาว่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีที่ดิน   ค่าภาษีโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นดินทั้งหมด   .ซึ่งทางราชการเรียกเก็บจากผู้ให้เช่าภายในอายุสัญญาเช่า และผู้เช่าจะส่งสำเนาใบเสร็จให้ผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าขอมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้เช่าสามารถตรวจสอบว่า ผู้เช่าได้ชำระค่าภาษีแล้ว

                ผู้เช่าสัญญาว่า จะดูแลและบำรุงรักษา   ซ่อมแซม   ตลอดจนสงวนอาคารโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างอื่นใดบนที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไปด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองทั้งหมด

                ผู้เช่าจะไม่ใช้สถานที่เช่าเป็นที่เก็บส่งโสโครก   หรือสิ่งที่มีกลิ่นเหม็น   หรือวัสดุอันเป็นของเกิดอันตรายได้ง่าย  และไม่กระทำการใด    อันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง

                ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่า   หรือผู้แทนของผู้ให้เช่าตรวจดูที่ดินที่เช่าและอาคารโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างอื่นใดบนที่ดินได้ระหว่างเวลาทำการของผู้เช่า

                ข้อ  8.  เงื่อนไข   ข้อตกลงอื่น ๆ 

                ผู้ให้เช่าจะจดทะเบียนการเช่าตามอายุสัญญานี้ให้กับผู้เช่าโดยผู้เช่าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม   ในการจดทะเบียนเช่า และจดทะเบียนเลิกเช่า

                ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันว่า ภาษีอากรเกี่ยวกับกิจการของผู้เช่าให้ตกเป็นหน้าที่ของผู้เช่า   ส่วนภาษีจากค่าเช่าที่ให้ผู้ให้เช่าได้รับ ผู้ให้เช่าจะชำระเอง

                เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว  หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ  ผู้เช่ายินยอมให้อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนที่ดินที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้นทันที  และผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไป และส่งมอบที่ดินที่เช่า   อาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง   รวมทั้งบรรดาสิ่งก่อสร้างใด ๆ   บนที่ดินของผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย  ในวันครบกำหนดสัญญานี้หรือในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงโดยผู้เช่าจะไม่รื้อถอนหรือทำลาย  หรือทำให้เสียหาย  ซึ่งทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเป็นอันขาด  และผู้เช่าจะไม่เรียกร้องเอาค่าตอบแทน  หรือโต้แย้งเอาประโยชน์จากผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

                หากผู้เช่าหรือบริวารไม่ยอมปฏิบัติตามข้อ ……..ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าเข้าครอบครองยึดถือที่ดินที่เช่า   และยึดหรือใส่กุญแจและครอบครองอาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่าได้ทันที โดยไม่ถือว่าเป็นการบุกรุก   และหากผู้เช่าและบริวารไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้ผู้เช่าได้รับความเสียหาย   ผู้เช่ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เช่าจากการขาดประโยชน์

                ในกรณีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม หากผู้เช่า  บริวาร  หรือผู้เช่าช่วงยังคงครอบครองสถานที่เช่าอยู่   ผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ให้เช่าจนกว่าจะส่งมอบสถานที่เช่า   ซึ่งอัตราค่าเสียหายนี้ให้กำหนดโดยติดตามสภาวะในทางการค้าและการเงินเนการคำนวณอัตราค่าเสียหาย

                ข้อ  9.  การผิดสัญญา

                หากคู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดยินยอมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ค่าเสียหาย  ค่าสูญหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    ให้แก่ผู้สัญญาฝ่ายที่ถูกจนสิ้น และฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญา

จะเลิกสัญญานี้เสียก็ได้  เมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบภายในกำหนด  45  วัน 

                ข้อ  10.  การส่งคำบอกกล่าว

                การส่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือใด ๆ  ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ส่งตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ในสัญญานี้โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะมีผู้รับหรือไม่ก็ตาม   ให้ถือว่าได้รับทราบคำบอกกล่าวโดยชอบ

                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีแล้ว โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้เช่า                     

      (………………………………………)                         

ลงชื่อ…………………………………….ผู้เช่า 

        (…………………..…………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน        

        (………………………………………)           

ลงชื่อ……………………………………พยาน        

        (………………………………………)           

 

Update : 21 กรกฎาคม 2560 (09:56)