สัญญาเช่า

2. หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน แบบที่ 2

สร้างเมื่อ 21 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 401 ครั้ง

                                       หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน                          ฉบับที่……….

 

                                                                                                                        เขียนที่……………………………………..

                                                                                                     วันที่………..เดือน…………………..25…………

 

                ข้าพเจ้า………………………………………………………………ผู้เช่า อายุ………………….ปี

บ้านเลขที่………………..………ตำบล………………………อำเภอ………………จังหวัด………………... ขอทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินให้ไว้แก่………………………………ผู้ให้เช่าหนึ่งฉบับ ดังมีข้อสัญญาต่อไปนี้

ข้อ 1ผู้เช่าขอเช่าที่ดินของผู้ให้เช่าเพื่อ…………………………………….….เป็นจำนวนที่ดิน

ประมาณ………………ไร่………………งาน………………….วา มีโฉนดหมายเลยที่……………………...    

ถนน/ซอย……………………………..ตำบล…………………………อำเภอ………………………………..

จังหวัด…………………….มีกำหนด……………….ปี    ตั้งแต่วันที่ ………….เดือน………………………..25……………….ถึงวันที่………….เดือน…………………….. 25…………….ผู้เช่ายอมให้ค่าเช่า ……………………..ละ……………………….บาท……………….สตางค์ (                                               )

รวมค่าเช่า………….เป็นเงินรวมทั้งสิ้น……………..บาท……………สตางค์ (                                            )

ข้อ 2 ผู้เช่ายอมชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า……………ละ………………..ครั้ง ส่วนเงินค่าภาษีทุกอย่างสำหรับที่เช่านี้………………………………………………………จะเป็นผู้เสีย

ข้อ 3.  ผู้เช่าขอให้สัญญาว่า จะไม่ขุดคู, คลองหรือบ่อ ฯลฯ ในที่ดินขอผู้ให้เช่าให้เสียหาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ข้อ 4.  ผู้เช่ายอมสัญญาว่า จะไม่เอาที่ดินที่เช่านี้ไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือโอนให้ผู้อื่นเช่าต่อไปและจะไม่ยอมให้ผู้ใดอยู่อาศัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ข้อ 5.  ผู้เช่ายอมสัญญาว่าจะยอมให้ผู้เช่าหรือผู้แทนเข้าไปตรวจตราในที่ดินที่เช่านี้ได้ทุกเวลา

ข้อ 6.  ถ้าผู้ให้เช่าตกลงขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ใดก่อนครบกำหนดการตามสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า เพื่อผู้เช่าเตรียมตัวออกจากทรัพย์สินที่เช่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเดือนและผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบด้วยว่าจะตกลงขายให้แก่ผู้ใด เป็นเงินเท่าใดเพื่อผู้เช่าจะได้มีโอกาสตกลงซื้อได้ก่อนในเมื่อเห็นว่าเป็นราคาสมควร ถ้าผู้เช่าออกไปจากที่ดินไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะเรียกค่าเสียหายหรือค่ารื้อถอนจากผู้ให้เช่าไม่ได้

ข้อ 7.  ถ้าผู้เช่าประพฤติผิดข้อสัญญานี้ แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผุ้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้ายึดครอบครองที่เช่าโดยพลันและมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าทันทีโดยผู้เช่ายอมให้ถือว่าสัญญาเช่าระงับไป

ข้อ 8.  เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าก็ดี หรือผู้เช่าผิดสัญญาข้อใดก็ดี ผู้เช่ายอมให้ถือว่าสัญญาเช่าระงับสิ้นสุดลง

ข้อ 9.  ผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ทราบข้อความตามสัญญานี้ตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

 

 

                                                                                               ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่า

       (…………..…………………………)

 

                                                                                               ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า

                                                                                                            (………………………………………)

 

                                                                                               ลงชื่อ………………………………………พยาน

                                                                                                        (………………………………………)

 

                                                                                               ลงชื่อ………………………………………พยาน

                                                                                                         (…………..…………………………)

 

                                                                                               งชื่อ………………………………………พยาน

                                                                                                         (…………..…………………………)

 

Update : 21 กรกฎาคม 2560 (10:01)