สัญญาซื้อขาย

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)

สร้างเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 390 ครั้ง

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  (ตามที่รังวัดได้จริง)

 

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่………………………......................…………..เมื่อวันที่.........เดือน………………..พ.ศ.................

ระหว่าง…………..............................โดย....................................................……..………..อายุ…….…..ปี   อยู่เลขที่………….....ถนน…………....................………..

ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต……....................……............….. จังหวัด…………………..…….........................................................................…..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้จะขาย 

ฝ่ายหนึ่งกับ…………..……..........................โดย..................................................……………….อายุ ………ปีอยู่เลขที่………….....ถนน…………............................

ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต……....................…….................…จังหวัด…………………..…….........................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้จะซื้อ  อีกฝ่ายหนึ่ง

                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้คือ

                 ข้อ    ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโฉนดเลขที่……………ระวางที่……………….ตำบล……...............…………. อำเภอ…………..................……..………..จังหวัด…………......………..มีเนื้อที่ตามโฉนดจำนวน……........................ 

                ข้อ    ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินดังกล่าวในข้อ ๑ โดยเป็น การซื้อขาย

ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริงในราคาตารางวาละ……….....….....................…..บาท  (……………........................….) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…….............…………….บาท   (……………......................……)   และในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้ชำระเงิน

จำนวน……………..........……….บาท   (…….....................................………….)   โดยชำระเป็นเช็คธนาคาร…………………….......................................…………….

สาขา.….………............................………หมายเลขเช็ค……………….…………ลงวันที่…………...............…..…….จำนวนเงิน………...................…………..บาท  (………............................................………..)   เพื่อเป็นการวางมัดจำไว้กับผู้จะขาย

          ข้อ    ราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายกันที่ยังคงค้างอยู่อีก…....………….บาท  (……..….............................................…….)

นั้น  คู่สัญญาตกลงให้แบ่งชำระเป็นงวดรวม  ๒ งวด  ดังนี้

            งวดที่หนึ่ง  ชำระในวันที่…………...............................………..เป็นเงินจำนวน………................…...บาท(……........................................………………..)

                 งวดที่สอง  ชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซ้อขายกันตามสัญญานี้เป็นเงินจำนวน...………………….บาท   (…………......................................…………)

                 ข้อ ๔  ภายใน……………………...วันนับแต่วันทำสัญญานี้  ผู้จะขายมีหน้าที่ไปยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดในข้อ    หากปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ที่รังวัดสอบเขตได้มีจำนวนมากกว่า หรือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเนื้อที่ที่ปรากฏตามหน้าโฉนดดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาตกลงว่าการคิดราคาที่ดินทั้งหมดให้คิดตามจำนวนเนื้อที่ที่ปรากฏจากการรังวัดสอบเขต ในราคาตารางวาละตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ               

                      ข้อ    ค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้  ตลอดจนค่าธรรมเนียมการรังวัดสอบเขตที่ดิน  ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น

      ข้อ    นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป  ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเข้าครอบครองและทำประโยชน์หรือปรับปรุงที่ดินตามสัญญานี้ได้ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อ  และผู้จะขายรับว่าจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้จะซื้อ ในกรณีที่ผู้จะซื้อจะต้องยื่นแบบเรื่องราวคำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตดังกล่าวทันที ตามที่ผู้จะซ้อได้แจ้งให้ผู้จะขายทราบ และส่งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวมาให้ผู้จะขายลงลายมือชื่อทุกครั้งไป

           ข้อ ๗  ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี  ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายริบเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้วทั้งหมด ในทางกลับกัน หากผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ผู้จะขายยอมคืนเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระไวแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อ  และยอมให้ผู้จะซื้อปรับเป็นเงินจำนวนหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้จะขายได้คืนให้แก่ผู้จะซื้อดังกล่าว

 

            สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ  มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                                                    ลงซื่อ……………………….ผู้จะขาย

                                                 (……………………….)


                                              ลงซื่อ………………………..ผู้จะซื้อ

                                                      (……………………….)


                                                 ลงซื่อ……………………….พยาน

                                                   (……………………….)


                                                  ลงซื่อ……………………….พยาน

                                                    (……………………….)

Update : 25 กรกฎาคม 2560 (14:12)

สัญญาซื้อขาย

 • สัญญาซื้อขาย(แบบที่1)

  สัญญาซื้อขาย(แบบที่1)
  ผู้ชม 398 ครั้ง

 • สัญญาซื้อขาย(แบบที่2)

  สัญญาซื้อขาย(แบบที่2)
  ผู้ชม 397 ครั้ง

 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)

  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
  ผู้ชม 391 ครั้ง

 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)

  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
  ผู้ชม 490 ครั้ง

MORE ALL