การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

สร้างเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 1,412 ครั้ง

มีคำกล่าวว่า  “หมอคนรักษาไข้ หมอความรักษาความยุติธรรม”  การทำหน้าที่ทนายความนั้นเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง  ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมายมีความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายและนำความรู้ความเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายมาใช้งาน เมื่อศึกษาในชั้นเนติบัณฑิต  แต่ความรอบรู้ในวิชาข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีสอนในระดับมหาวิทยาลัย  ความรู้เหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จนมีความชำนาญจนแยกแยะข้อเท็จจริงต่างๆ มาปรับกับข้อกฎหมายได้  
 “ คนหนึ่งคนหรือครอบครัวหรือสังคมหนึ่งรักวิชาชีพทนายความ  แต่คนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งหรืออีกสังคมจึงเกลียดทนายเหลือเกิน ? ”   
    อาจเป็นเพราะ ทนายความที่ทำหน้าที่ว่าความในคดีความทำให้ฝ่ายหนึ่งได้รับผลตามที่ต้องการหรือว่าชนะคดี ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับผลตามที่ต้องการคือแพ้คดี ทำให้ไม่ได้รับการคลี่คลายทางคดีไปในทางที่ดีขึ้นต่อตนเองและครอบครัว

     ซึ่งหากทุกคนๆเข้าใจหลักแห่งความเป็นจริงของโลกนี้ ที่กล่าวไว้ว่า " ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว"  หรือในทางกฎหมาย ที่มีหลักไว้ว่า  " บุคคลย่อมได้รับในผลที่ตนได้กระทำขึ้นมา " หากทำถูกต้องหรือทำดี  ก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อสังคม แต่อาจได้รับคำชื่นชมหรือรางัลเล็กๆน้อยจากสิ่งที่ทำ  แต่หากกระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือสังคม ย่อมต้องได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ


                              การให้บริการของสำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา ซี.แอล.ซี.Update : 22 สิงหาคม 2560 (12:43)