การบริการด้านกฎหมาย

สร้างเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 1,068 ครั้ง

สำนักกฎหมายและที่ปรึกษา ซีแอลซี. จังหวัดเชียงใหม่

    รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้
•    คดีแพ่งสามัญ
•    คดีอาญา
•    คดีพิเศษ
•    บริการบังคับคดี
•    การทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ

คดีแพ่งสามัญ        
     บริการคดีแพ่งสามัญที่ สำนักกฎหมายและที่ปรึกษา ซีแอลซี. ให้บริการ ได้แก่ คดีแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป เช่น ผิดสัญญา  ซื้อขาย เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วน บริษัท ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ

คดีอาญา
     บริการคดีอาญาที่ สำนักกฎหมายและที่ปรึกษา ซีแอลซี. ให้บริการ ได้แก่ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามพระราชบัญญัติใด ๆ ซึ่งกำหนดให้มีโทษทางอาญา อาทิ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค , ปลอมลายเซ็น , ปลอม , และการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า , ลักทรัพย์ , วิ่งราวทรัพย์, รีดเอาทรัพย์ ,  กรรโชกทรัพย์ ,ชิงทรัพย์ (ทั้งได้รับบาดเจ็บและไม่บาดเจ็บ) , ปล้นทรัพย์ , รับของโจร , ทำให้เสียทรัพย์ , ฉ้อโกงทรัพย์ , ยักยอกทรัพย์ , ปลอมแปลงเอกสาร , ทำร้ายร่างกาย , ข่มขืน , ฆ่า , ยาเสพติดฯลฯ


คดีพิเศษ
     บริการคดีพิเศษที่ สำนักกฎหมายและที่ปรึกษา ซีแอลซี. ให้บริการ ได้แก่ คดีที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง เช่น  คดีแรงงาน, ภาษีอากร, ทรัพย์สินทางปัญญา, เวนคืนที่ดิน, หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์, คดีล้มคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

บริการบังคับคดี
บริการบังคับคดีที่ สำนักกฎหมายและที่ปรึกษา ซีแอลซี.

       ให้บริการ ได้แก่ การติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ และการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล อาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และการรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ฯลฯ

บริการกฎหมายทั่วไปที่ สำนักกฎหมายและที่ปรึกษา ซีแอลซี.

      ให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ทำสัญญาต่างๆ ทั้งส่วนตัว ครอบครัว นิติบุคคล ทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ

Update : 24 สิงหาคม 2560 (17:24)